พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับใหม่ ลูกจ้างรัฐ-เอกชนเฮ ได้เฮถ้วนหน้า ! ได้รับเงินทดแทนเพิ่มเป็น 70% ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน

11 ตุลาคม 2561 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลและขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และนายจ้างได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพกรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย โดยออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ ดังนี้

– เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่าง ๆ จาก 60% เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน

– เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี

– เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเป็น 10 ปี จากเดิมกำหนด 8 ปี

– กำหนดการจ่ายค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน กรณีลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน และแพทย์สั่งให้หยุดงาน ไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน จากเดิมจ่ายค่าทดแทนเฉพาะกรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน

– เพิ่มการจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง จากเดิมจ่ายค่าทำศพเป็นจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน

– เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานให้ลูกจ้างราชการ จนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าค่ารักษาจะเป็นเท่าไรก็ตาม (เข้างานวันแรกก็ได้สิทธิทันที) ส่วนลูกจ้างส่วนเอกชน จะได้รับสิทธิเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจนการรักษาสิ้นสุด จากเดิมตั้งเพดานที่ 2 ล้านบาท

เงินทดแทน

นอกจากนี้ ในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน จากการปรับลดเงินเพิ่มตามกฎหมายเหลือ 2% ต่อเดือน จากเดิม 3% และกำหนดเกณฑ์การคำนวณเงินเพิ่ม กรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ โดยกำหนดให้จำนวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดเพดานเงินเพิ่มไว้

เงินทดแทน

ขณะที่นายมนัส โกศล โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) เงินทดแทน กล่าวว่า พ.ร.บ. เงินทดแทนฉบับนี้ เป็นเหมือนของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกจ้างทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคน โดยเฉพาะลูกจ้างราชการกว่า 1 ล้านคน ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์มาก่อนเลย เพราะที่ผ่านมาเคยพบว่าลูกจ้างราชการ เมื่อเจ็บป่วยจากการทำงานกลับไปใช้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธินอกประกันสังคมแบบผิดประเภท