ประกาศใช้แล้ว มีลูก 2 คนขึ้นไป ลดหย่อนภาษีได้อีก 60,000 บาท

ประกาศใช้แล้ว มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป #ลดหย่อนภาษีได้อีก 30,000 บาท/คน รวม 60,000 บาท #เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.เป็นต้นไป

สาระสำคัญเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีที่มีบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน โดยให้นับลําดับบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562

ทั้งนี้ สาเหตุในการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง จนมีวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า 1 คน ด้วยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตร

✳✳ กรมสรรพากรให้ลดหย่อนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรตามสายเลือดได้ 3 หมื่นบาท/คน /ปี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

✳✳ จากเดิมก่อนหน้านี้กำหนดว่า การหักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถลดหย่อนได้ทั้งสามีและภรรยา และสามารถนำค่าลดหย่อนนี้ไปหักลดหย่อนภาษี ไม่ต้องหารครึ่งระหว่างสามีและภรรยา โดยหากเป็นบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนรวมเป็น 6 หมื่นบาท

 

Cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่