บุญ กรรม “11 บาป” ที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ

“บาป” เป็นกรรมที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ เป็นอุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบาปได้ ชีวิตดีขึ้น

“บาป” ต้องประกอบด้วยเจตนาและไม่เจตนา
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน
แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมต้องไม่ดี

การเกิดบาปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน
คือ ทางกาย วาจา และใจ

ในทางธรรมมีการกล่าวถึง “บาป 11 อย่าง”
ที่เราอาจเผลอทำ เพราะไม่รู้ นั้นมีอยู่ว่า

บาปที่ 1 การคบคนพาล ไม่คบบัณฑิต

บาปที่ 2 การเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำมาหากิน

บาปที่ 3 การเป็นผู้ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บาปที่ 4 การชอบโกหกไม่รักษาคำพูด

บาปที่ 5 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัว

บาปที่ 6 ความแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บาปที่ 7 การมัวเมาในอบายมุข

บาปที่ 8 การไม่ยินดีสันโดษในคู่ครองของตนเอง

บาปที่ 9 การไม่รู้จักปล่อยวางในกามารมณ์และไม่รู้จักยินดีในพรหมจรรย์

บาปที่ 10 ยกย่องให้เกียรติคนเลวให้มีอำนาจเหนือตนเอง

บาปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่อม 11 ประการนี้
พระพุทธองค์ท่านเน้นย้ำว่า
เป็นทางเสื่อมสุดที่มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงที่สุด

บางครั้งเราอาจเผอเรอกระทำไป
แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงอยู่ดี
ดึงชีวิตตกต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญ

หากละบาปทั้ง 11 ประการนี้ได้
ย่อมเปิดทางบุญขึ้น เกิดบุญใหญ่
เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตต่อไป

ขอบุญรักษา

ที่มา : ธ.ธรรมรักษ์

ใส่ความเห็น