เริ่มแล้ว ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี 62 พ่อแม่อย่าช้า รีบไปเช็คสิทธิ์ด่วน!! (รายละเอียด)

 

ตามที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ยากไร้รายละ 400 บาท และได้มีการขยายระยะเวลาให้เป็นเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ พร้อมขยายวงเงินเป็นรายละ 600 บาท หลังจากนั้นได้เห็นชอบขยายรายละเอียด ให้ช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองระบบการประกันสังคมและมีรายได้น้อยให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น

สงเคราะห์บุตร 600 บาทของประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มกราคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1

ข้อมูลจากเพจ : สาระน่ารู้ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62

-เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

-อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

-มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

-กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

-ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีประกันสังคม ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

– ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

– ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

– ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

– กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

– ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง