เปิดสอบบรรจุเป็น “ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง” จำนวน 1,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ตั้งแต่ 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 62

 

เปิดสอบบรรจุเป็น “ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง” จำนวน 1,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ตั้งแต่ 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 62
รู้แล้วบอกต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช บรรจุเป็น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 1,000 อัตรา ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง

– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

– กรณีเป็นชายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

– สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองแล้ว

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

– ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบสามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

**การทดสอบจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน , การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง , ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง , การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

สถานที่รับสมัคร

– สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 2287 2012

– กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 กรุงเทพ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 2141 9889

– กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กรุงเทพ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 2134 0841-3

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 3431 8997

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 3825 2751-4

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 4421 2997-8

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 4224 9982-3

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 5320 1756

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 5688 1518

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 7561 1097

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 0 7425 7019

 

วิธีการสมัครและขั้นตอนการสมัคร

– สามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.immigration-thai.com ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 นี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : thaijobsgov

 

ใส่ความเห็น