กราบสาธุ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรในวันปีใหม่ไทย นอมน้อมผู้ใหญ่ เอ็นดูผู้น้อย วัฒนธรรมไทย อย่าให้สิ้นสูญ

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีใจความขอให้คนไทยมีน้ำใจ โอบอ้อมอารีต่อกัน ผู้น้อยควรเคารพผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ใหญ่ควรเอ็นดูผู้น้อยด้วยความจริงใจ และคนไทยทุกคนควรยึดมั่นต่อหน้าที่ของตน

“สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจาที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ”

ขอย้ำว่าเราล้วนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน เป็นพระก็มีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการ เป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมือง จึงขอให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนๆ ให้ดี อย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตน และขอให้เตือนตนอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่ จะราบรื่นเรียบร้อยไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสังคม

เพราะฉะนั้น ความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจ จะช่วยจรรโลงความสุขและความสำเร็จ ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง” สมเด็จพระสังฆราช ทรงกล่าว

ใส่ความเห็น