เริ่มแล้ว จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แรก เ กิ ด รอบแรก 10 ตุลาคม

 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังรอรับเงินอุดหนุน บุ ต ร อยู่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เพจ กรมกิจการและ เ ย า ว ช  น ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อให้ความกระจ่างสำหรับแม่ๆ ดังนี้

พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด  10 ตุลาคม นี้ วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด

โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการ เ ด็ ก และ เ ย า ว ช น  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด ตั้งแต่แรกเกิด 6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับ มติคณะรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด ให้รองรับกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น

นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่

1) ขยายเรื่องอายุ เ ด็ ก จาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

2) ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ต่อเดือน

3) ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้

4) ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

5) ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เ ด็ ก ให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่ เ ด็ ก อาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ภาพจาก กรมกิจการบุตรและเยาวชน

 

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดู เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด เข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ เช่น วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคารปิด บัญชีธนาคารผิดประเภท เป็นต้น

ภาพจาก กรมกิจการบุตรและเยาวชน

โดยผู้ลงทะเบียนต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ การเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรอบเดือนถัดไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เ ลี้ ย ง ดู เ ด็ ก แ ร  ก เ กิ ด  โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121 122 123 147 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง