ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 แจกเงิน 1000 เหมือนเดิม สอนวิธีเข้าแอพฯ ได้เพิ่มอีก 8500

ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 แจกเงิน 1000 สอน วิธีเข้าแอพฯ ได้เพิ่มอีก 8500

ชิมช้อปใช้ เฟส 2 ให้ปร ะชาชนลงทะเบียนจำนวน 3 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันละ 1 ล้านคน เดิมจะสิ้นสุดมาตรการ 30 พ.ย.นี้

ผู้ลงทะเบียนใหม่จะได้สิทธิเหมือนผู้ลงทะเบียน 10 ล้านคน ในร ะยะแรกคือ สนับสนุนเงินในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินคนละ 1 พันบาท

แต่ใครลงทะเบียนได้ ใครล งทะเบียนไม่ได้ ลงทะเบี ย น อ ย่ างไร ใช้สิทธิชิม ช้อปใช้เฟส 2 อย่างไรให้คุ้มค่า เช็ กได้ เ ล ย ที่ นี่

นายอุตตม สาวนายน รั ฐมนตรีว่าการ ก ร ะ ทรวงการคลัง แถลงข่าวมาตรการ ก ร ะ ตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ร ะยะที่ 2 โดยกล่าวถึงรายละเอีย อสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

-ชิมช้อปใช้เฟส 2 ยังคงรูปแบบให้เงิน 1,000 บาท เหมือนกันกับเฟสแรก

-ผู้ที่ลงทะเบียนชิม ช้อปใช้เฟสแรกแล้ว สามารถลงทะเบียนชิมช้อป ใช้เฟสที่ 2 ได้อีก

-ผู้ที่ถูกตั ดสิทธิในเฟ สแรก ไม่สามารถลงเบียน ชิ ม ช้อปใช้เฟส 2 ได้

-เปิดให้ลงทะเบียน 24 ตุลาคม 62 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาให้ลงทะเบียน คือ

-ช่วงเช้า : เวลา 06.00 น. รอบละ 500,000 ราย

-ช่วงบ่าย : เวลา 18.00 น. รอบละ 500,000 ราย

-ชิมช้อปใช้เฟส 2 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 3 ล้านคนเท่านั้น

วิธีลงทะเบียน ชิม ช้ อ ป ใช้เฟส 2 เหมือนเฟสที่ 1 โดยมีขั้นตอนดัง ต่ อไปนี้

(1) ลงทะเบียนผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

(2) กรอ กรายละเอีย อข้อมูลส่วนตัว พร้อ มเลือ กจังหวัดที่ปร ะสงค์จะเดินทางไปใช้สิทธิ โดยไม่ใช่จังหวัดต ามสำเนาทะเบียนบ้าน

(3) หลังจากนั้นภายใน 3 วัน ธนาคารจะส่ง SMS เพื่อให้โหลดแอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท

สามารถจับจ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วันเริ่มต้นใช้สิทธิ คือ 30 ตุลาคม 2562 (สำหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก)

เมื่อใช้จ่ายผ่าน ก ร ะ เป๋าเงินช่อง 1 รับสิทธิ 1,000 บาท ครบแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิใน ก ร ะ เป๋าเงินช่อง 2 ได้อีก

กระเป๋าเงิน ช่อง 2 จะได้รับเงินชดเชย ดังนี้

* เงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอ ดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500)

* เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอ ดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท)

ผู้ได้รับสิทธิสามารถเติมเงิน ก ร ะ เป๋าเงินช่อง 2 สามารถใช้จ่ายในร้านที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้ ได้ทุกจังหวัด ที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน

วิธีเติมเงินช่อง 2 นั้น ง่ายมากและไม่ซับซ้อน โดยการเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอปของทุกธนาคาร และมีขั้นตอนดั งต่อไปนี้

(1) เข้าไปที่แอปเป๋าตัง เลือ ก ก ดสัญลักษณ์รูป QR Code (เติมเงิน G-Wallet) ด้านบนมุมซ้าย

(2) ทำการบันทึกรูปภาพ QR Code ลงในโทรศัพท์

(3) เข้าแอปธนาคารของท่าน และกดเลือ กสแกน QR Code จากรูปภาพที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์

(4) ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน

หมายเหตุ : นอกจากนี้ ยังสามารถเติมเงินง่ายๆ ผ่านตู้ ATM ของ 5 ธนาคารใหญ่ ปร ะกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธย า

โดยการเติมเงินจะต้องใช้ตู้เอทีเอ็มที่ตรงกับบัตรเอทีเอ็มของธนาคารนั้นๆ ให้เข้าที่เมนู เติมเงิน เติมเงินพร้อ มเพย์ หรือโอนเงิน แล้วแต่เมนูหน้าแรกของตู้เอทีเอ็มธนาคารนั้นๆ

หลังจากนั้นเลือ กบัญชีว่าจะให้ทำการโอนเงินจากบัญชีออ มทรัพย์หรือ ก ร ะ แสรายวัน พร้อ มใส่หมายเลข G-Wallet 15 หลัก ที่ได้จาก QR Code หลังจากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการและกดยืนยัน

วิธีการชำระเงินเพื่อรับสิทธิเงินคืน 15-20% มีดั ง ต่ อไป นี้

(1) เข้าแอปฯ เป๋าตัง กดที่เมนูใช้สิทธิรับเงินคืน 15-20%

(2) เลือ ก ใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน หลังจากนั้นจะได้ QR Code เพื่อให้ร้านค้าใช้แอปถุงเงินสแกน

(3) ผู้รับสิทธิต้องตรวจสอบยอ ดเงินที่ต้องชำร ะ และกดยืนยันการชำร ะเงิน

หมายเหตุ : ในส่วนของการรับเงินคืนนั้น จะได้รับเงินคืนภายในเดือนถัดไปหลังจากการเสร็จสิ้นการใช้สิทธิของ มา ต ร ก า ร

 

ที่มา changtrixget

เรื่องที่เกี่ยวข้อง