5 อักขระ แนะนำ สวดสั้นๆ ทุกวันก่อนนอน ใช้เวลาไม่นาน

5 อักขระสวดสั้นๆ ทุกวันก่อนนอน ใช้เวลาไม่นาน

เป็นบทสวดสั้นๆ แต่ว่าครอบจักรวาลมาก แนะนำว่า ควรจะสวดก่อนนอนทุกวันจะเสริมให้บารมีแข็งกล้า ป ล อ ด ภั ยจากสิ่งไม่ดีต่างๆได้ เนื่องจากค า ถ านี้จะทำให้แคล้วคลาดป ล อ ด ภั ย แถมยังเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหา เ ส น่ ห์อีกด้วย เป็นค า ถ าพระเจ้า 5 องค์ โดยท่องง่าย ๆ ว่า นะ โม พุท ธา ยะ นั่นเองซึ่งก็แทนชื่อพระเจ้าทั่ง 5 ในกัปนี้นั่นเอง เป็นค า ถ าที่นิยมสวดกัน ก่อนสวดจะต้องตั้งสติ ตั้งจิตให้มั่นด้วย จะทำให้ส่งผลดี

นะ โม พุท ธา ยะ แต่ละคำแต่ละอักขระนั้นมีความหมาย

นะ หมายถึง พ ร ะกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) มีกำลัง = 12 ใช้ป ลุ ก เ ส กให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพั น ช า ต รี

โม หมายถึง พ ร ะโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) มีกำลัง = 21 ใช้ป ลุ ก เ ส กให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพัน ช าต รี

พุท หมายถึง พ ร ะสัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) มีกำลัง = 6 ใช้ ขั บไ ล่ สิ่ ง อั ป ม งค ล หรือใช้สะเดาะเ ค ร าะห์ได้

ธา หมายถึง พ ร ะศรีอารยเมตไตรย (พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า องค์ถัดไป หลัง พ.ศ. 5000) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลัง = 10 เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง 5 จะได้เป็นคุณพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า 56

สวดแล้วดีอย่างไร

ตามความเชื่อเมื่อสวดคาถา “นะ โม พุท ธา ยะ” จะทำให้เดินทางป ล อ ด ภั ย แคล้ดคลาดจากภั ย อั น ต ร า ทั้งปวง เสริมให้มีเมตตามหานิยม เป็นค า ถ าที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้ว ซึ่งสวดก่อนนอนทุกวัน ๆ จะหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดี ๆ เข้ามา นอกจากนี้หากสวดวันละหลายรอบได้จะยิ่งดีเลย

สำหรับใครที่อยากจะได้ค า ถ า ที่สวดแล้วป ล อ ด ภั ย หนุนให้ชีวิตดีขึ้นลองเลยสวดนะโมพุทธายะทุกคืน ๆ หรือทุก ๆ โอกาสที่ตั้งมั่น และตั้งจิตได้ ลองสังเกตดูว่ารอบข้าง รอบตัวมีแต่เรื่องดี ๆ ทั้งนั้น แม้เจอปัญหาก็จะผ่านมันไปได้เสมอ