ทำก่อนเที่ยงวัน จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง เพื่อขอขมาเจ้ากรรมนายเวร แนะนำให้ทำตามนี้ ชีวิตพลิกมาดีขึ้นทันตา

เรื่องนี้ เป็นเรื่องจากปร ะสบการณ์จริง จากผู้ที่เคยทำแล้วเกิดผลดี ความเชื่อในเรื่องของกรรมเก่า และเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวเรานั้น เชื่อว่าหลายคนคงมีความเชื่ อในเรื่องนี้กันอยู่แล้ว

แน่นอนเพราะว่าหลายๆท่านเองก็คงทำดีสร้างกุศล สร้างบุญวาสนา เพื่อที่จะต้องกา รไม่ไปเบีย ดเบีย นใคร เกิดชาติหน้าฉันใดก็จะมีกินมีใช้

เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ใครที่ทำอะไร ดๆขัดๆไว้ ชีวิตไม่ราบรื่น วันนี้เราขอแน ะนำ วิ ธีกา รทำบุญด้วยกา รส ว ดมนต์ภาวนา แต่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น

หากชีวิตมันไม่ราบรื่นแนะนำจุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้งขอขมาเจ้ากรรมนายเวร  ทำง่ายมากซึ่งเหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังเจอกับปัญหาเข้ามามากมายห นี้สินเองก็เยอะจนแ ก้ไม่ตกเลย

ลองทำกันดูนะของที่จะต้องใช้ขอขมาเองก็หาไม่ย ากเหมือนกันโดยสถานที่นั้นก็แล้วแต่สะดวกเลยแต่ควรจะหันไปทางทิศตะวันออก และ จะต้องทำก่อน 12.00 น. ด้วย นะแล้วรอธูปดับค่อยลา

โดยใช้เพียงธูป36ดอ ก ที่หมายถึงกา รไหว้ไตรภูมิทั้ง36ชั้นโดยมี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิ4มนุษย์โลก1

ซึ่งพอรวมแล้วก็ได้36ชั้นและจะต้องมีดอ ก ไม้เป็นดอ ก บัวสัก1กรัมนำไปถวายที่ศาลหรือเอาไว้บูชาพ ร ะในบ้านก็ได้เหมือนกัน

พอจุดธูปแล้วก็ให้สวดขอขมาตามนี้เลย

สัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะทะวารัตตะเย นะกะตังสัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะขะมามิภันเตหากข้าพเจ้า(บอ กชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธพระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้าก ร ร มนายเ วรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรม

แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจนบริวา รที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวร รณะสุขะพละลาภยศสุขสร รเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสา รสมบัติอุปสร รคใดโรคภัยใด

ขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธร รมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พ ร ะนิพพานเทอญข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิส ร ะจากสัญญาทั้งปวง

(หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบา รมี)หากมีผู้ใดเคยสร้างเ วรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้

ขอถอนความอ าฆ าตพย าบ าทและคำส า ปแ ช่ งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำส า ปแ ช่ งของปวงชนของเจ้าก ร ร มนายเ วรขอให้ พ้ น น ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธ ร ร มเ ท อ ญ

 

วิธีการแก้การเงินติดขัดหนี้สินล้นตัว ด้วยธูป 16 ดอก

เริ่มจากกา รท่องนะโม3จบจากนั้นตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเชิญครูบาอาจา รย์พ ร ะสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพ ร ะองค์พ ร ะพุทธพ ร ะธร รมพ ร ะสงฆ์บิดามา รดาและเทพย ดาที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในที่นี้รวมถึง

พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนเจ้ากรรม นายเวร เจ้าบุญ นายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีการทั้งในอดีตและปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า….

ข้าพเจ้า (บอก ชื่อกับนามสกุล) ขอขมาก ร ร มในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ร ะลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าก ร ร มนายเวรเจ้าบุญนายคุณ

เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเ วรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอ ดถอนคำส าปแ ช่ งที่ให้แกข้าพเจ้าหรือคำสาบใดอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้ก ร ะทำหรือถูกก ร ะทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับ หมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตา  และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

และขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธร รมอยู่ในศีลในธร รมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

เป็นการขอขมาที่ทำง่ายทำแล้วสบายใจทำแล้วชีวิตจะเริ่มมีสิ่งดีๆเคลื่อนเข้ามาหาห นี้สินจะลดลงเรื่อยๆมีเงินสำหรับปลดห นี้ได้เร็วมากปัญ หาชีวิตที่เคยยุ่งย ากวุ่นวายนั้นจะค่อยๆแก้ไปได้ทีละอย่างเลยแล้วถ้าหากคุณพอมีเวลาว่างวันไหนอย่าลืมหาดูวิ ธีทำโดยละเอียดและทำตามได้เลย  สาธุ !!!