กราบขอพร หลวงพ่อสมหวัง อยากขอพรอะไรก็ได้สำเร็จ และสมหวัง ดังใจปรถถนา ทุกประการ

หลวงพ่อสมหวัง

วัดกลางบางพระวัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดร้างในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนา

และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสมหวังสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์คู่วัดที่ได้รับความเลื่ อ มใสเคารพศรัทธา

เชื่อกันว่าของสิ่งใดก็จะสมหวังดังปรารถนา

ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคน มาแล้ว เชื่ อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พ ร ะขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่ างแ น่ น อน

สถานที่ วัดกลางบางพ ร ะ ต.บางพ ร ะ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

หลวงพ่อสมหวัง เป็นพ ร ะพุทธรูป ปางม า รวิชัย หรือสะดุ้งม า ร พร้อมบรรจุ มวลสา รอันศั กดิ์สิ ทธิ์ ทั้งยังทำพิธีอัญเชิญพ ร ะพุ ท ธรูปขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์

บรรจุไว้ในองค์ หลวงพ่อสมหวังด้วย หลวงพ่อสมหวัง ประดิษฐานอยู่ที่ วัดกลางบางพ ร ะ วัดเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์

เดิมทีหลวงพ่อสมหวัง ถูกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ แต่หลังจากที่ ประชาชนมา บ น บ า น หรือขอพรแล้วได้ สมปรารถนา จึงนำของมาแ ก้ บ น มากมาย

ไม่ว่าจะเป็น ไ ข่ไก่ 50,000 ฟอง หั วห มูนับ 100 หั ว ทำให้ประชาชนทั่วไป ขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อสมหวัง

 

ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์

ขอพรให้รัก ประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่ นค ง สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่ หรือคนมีคู่ ที่อย ากให้ความรักมั่ นค ง ไ ร้อุปสร ร ค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดี และคู่ครองที่ดี จึงนำหั วห มูมาถว า ย

ขอโช คลา ภ เงินทอง การงานและธุรกิจ เคยมีสามี ภรรย ามา ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรให้กิจการ ที่กำลังย่ำแ ย่ ฟื้นตัวและประสบความสำเร็จ อีกครั้ง ไ ม่น่าเชื่ อว่า

หลังจากนั้น พวกเขาจะผ่านวิก ฤ ต และกลับมาร่ำ ร ว ย อีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำ ไ ข่ไ ก่กว่า 50,000 ฟองมาแ ก้ บ น

 

วิธีแก้บน

ทางวัดให้แ ก้ บ น ด้วยไ ข่ไ ก่ ไ ข่เ ป็ด ข้าวส า ร และหั วห มู เพื่อที่ทางวัด จะได้บริหาร จัดการต่อบุญสะดวก โดยมอบข้าวส า ร ไ ข่ไ ก่ ไ ข่เ ป็ด ตลอดจนหั วห มู

ให้โรงพย าบาล โรงเรียน และชุมชนใกล้วัด อีกส่วนหนึ่ง ก็นำไปปรุงอาหาร แจกผู้มาทำบุญที่วัด

คำบูชาหลวงพ่อสมหวัง

อิติสุคโต สะมิชฌิต าสะพุทโธ นะโมพุทธายะ

หลวงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงิ นทอ งไห ลมา นะชาลี ติ กิจการ ก้าวหน้า แคล้วค ล า ดปลอดภั ย ค้ าข า ยร่ำร ว ย เฮ งตล อ ดปี ดีตลอดไป

ที่มา thail andtou rismd irec tory

ใส่ความเห็น