คาถาหัวใจมหาเศรษ ฐี ศักดิ์สิทธิ์มาก สว ดแล้วรวย

 

คาถาหัวใจมหาเศรษฐี

ว่ากันว่า ค า ถ าหัวใจมหาเ ศ ร ษ ฐี เป็นค า ถ าศักดิ์สิ ทธิ์นั้นถูกต้องแล้วทั้งปวงและไม่ใช่ศักดิ์สิ ทธิ์ธรรมดาด้วย แต่ศักดิ์สิ ทธิ์มาก

จัตต าโรเม ธัมมา กุลปุตตัสสะ ทิฎฐะธัมมาะหิต ายะ สังวัตตันติ ทิฏฐะธัมมะสุขายะ กะตะเม จัตต าโร อุฎฐานะสัมปะทา อารักขะสัมปทากัลย าณะมิตตะต า สะมะชีวีต าติ

ค า ถ า หัวใจเ ศ ร ษ ฐี แม้จะส ว ดกันสักกี่พันจบ ก็คงจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ย าก ต้องนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขและประโยชน์ของผู้ส ว ดเอง คือ ความถึงพร้อมด้วยความเพียร การรักษ า มีเพื่อนที่ดี และ เลี้ยงชีวิตนี้ต ามสมควรแก่อัตภาพ

อุ ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายถึงความสมบูรณ์ด้วยเพราะความขยันหมั่นเพียร ดังคำกล่าวที่ว่า ไม่มีความย ากจนในหมู่ชนที่ขยันนั่นเอง

อา ย่อมาจาก อารักขสัมปทา ความสมบูรณ์ด้วยการรู้จักรักษ าความรู้หรือ รักษ าทรัพย์ที่หามาได้นั้นเพราะว่าเราจะหาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่ และจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นแปลว่า รู้จักประหยัด แต่ไม่ได้ ขี้เหนี ยวจนงก ไม่ยอ มจ่า ย

กะ ย่อมาจากคำว่า กัลย าณมิตตต า คบเพื่อนที่ดีงาม ไม่ชวนกันไปในทางเสี ยหา ยจึงจะเป็นกำลังเกื้อหนุนให้เราได้แสวงหาทรัพย์ได้และป้องกันทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วย เพราะเพื่อนที่ดีจะไม่มีวันชักชวนเราให้หลงไปในอบายมุขต่างๆ อย่างแน่นอน

สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิต า ครองชีวิตโดยเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคืองเกินไป ใครปฏิบัติได้ ก็สามารถตั้งตัวได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หากจะลองท่องว่าให้ดี ค า ถ า อุ อา กา สะ ก็คือ รู้จัก ขยันหา รักษ าดี มีกัลย าณมิตร และ ดำเนินชีวิตให้เหมาะสม เมื่อท่องได้ขึ้นใจแล้วต้องปฏิบัติต ามด้วยจึงจะร ว ย และ จะร ว ยจริงอย่างแน่นอน

สรุปเคล็ดลับการสวดมนต์ให้รวย

1 แผ่เมตต าให้กับตัวเองก่อน ถึงจะแผ่เมตต าให้ผู้อื่น และกรวดน้ำต ามลำดับ

2 ต้องละความชั่ว หมั่นทำบุญกุศล ถวายแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทะเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ อุทิศบุญไปให้ผู้มีพระคุณทั้งปวง ครูบาอาจารย์ ท่านเจ้าของบทส ว ด พระค า ถ า ถ้าไม่ทราบว่าท่านใดเป็นผู้แต่งบทส ว ดหรือค า ถ านั้น ให้ระบุชื่อบทส ว ดและค า ถ านั้น รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมทุกวัน

3 ถ้าจะใช้บทส ว ดใดทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มส ว ด ต้องเชื่อมบุญโดยการอุทิศบุญตั้งแต่อดีตชาติ ชาติปัจจุบัน ในอนาคต อุทิศเจาะจงท่านผู้เป็นเจ้าของบทส ว ดหรือค า ถ านั้น เอาเท่าที่ท่านรู้ เช่น ค า ถ าเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปาน ก็ต้องเจาะจงอุทิศไปให้ท่านด้วย

4 เลือกบทส ว ดมนต์ให้เหมาะสมกับตน อย ากให้เด่นทางใดก็เลือกบทส ว ดนั้น และต้องส ว ดให้ถูกต้องไม่ตกหล่นไม่ ข้ามวรรค ข้ามขั้นตอน ถ้ามีการระบุว่าให้ส ว ดกี่จบต้องต ามนั้น อย่าน้อยเกินไป แต่มากได้

5 เมื่อส ว ดมนต์เสร็จทุกครั้งให้นั่งสมาธิต่อต ามที่ต้องการ

6 เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ขอบารมี พลานุภาพและอานิสงส์บุญที่ได้ส ว ดมนต์นี้ ให้ได้ต ามที่เราปรารถนา ขอในเรื่องที่ถูกต้องและเจาะจงเพียงอย่างเดียว เช่น อย ากได้เงิน 5 แสนก็ระบุลงไปเลย อย่าอธิษฐานแบบครอบจักรวาล เพราะการเจาะจงจะทำให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่สุด

7 แผ่เมตต าให้กับตัวเองก่อน ถึงจะแผ่เมตต าให้ผู้อื่น และกรวดน้ำต ามลำดับ

ค า ถ าต่างๆ ของครูบาอาจารย์ทั้งหมดเป็นค า ถ าที่ศักดิ์ สิทธิ์ อย่าลบหลู่ดูหมิ่นโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากส ว ดไม่ได้ผลแล้ว ยังเป็นการปรามาสพระอริยบุคคล จะเป็นการสร้างกรรมหนักใส่ตัวเองโดยไม่รู้ตัว

และย ากที่จะเจริญได้ ถ้าไม่เชื่อ ไม่ศรัทธาขอให้ข้ามอย่าไปคิด อย่าไปอ่านหรือส ว ดแบบล้อเลียนเป็นอันขา ด

ขออวยพรให้ท่านได้ร ว ย ได้มีทรัพย์สินอันประมาณไม่ได้ โดยเร็วพลันเทอญ

ที่มา rugyim

ใส่ความเห็น