ลูกจ้างลาออก เลิกจ้าง หรือ ตกงาน ยื่นสิทธิ์ขอรับเงินประกันสังคมคืนได้ สูงสุด 7,500 บาทต่อเดือน

ทุกวันนี้ ข่าวคราวเรื่องของ โรงงานต่าง ๆ หลายแห่ง มีการเลิกจ้างลูกจ้าง พนักงาน เป็นจำนวนมาก รู้แล้ว น่าเห็นใจ ที่บางทีถูกเลิกจ้างโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทำให้ขาดรายได้ไปโดย ไม่รู้ตัวมาก่อน แต่วันนี้ เรามีข่าวนี้ สำหรับ ท่านที่ เป็นลูกจ้าง แล้วลาออก เลิกจ้าง หรือ ตกงาน รู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิ์ ยื่นสิทธิ์ขอรับเงินประกันสังคมคืนได้ สูงสุด 7,500 บาทต่อเดือน 

สำหรับลูกจ้างที่จ่ายเงินประกันสังคม สามารถยื่นสิ ทธิรับเงิ นชดเชยกรณีตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง

หรือว่างงานได้ สูงสุดเดือนละ 7500 บาท แต่จะมีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อ มกันเล ย

ก รณีที่บริษั ทเปิดโครงการให้ลูกจ้างลาออ กโดยสมัครใจลาออก ซึ่งลูกจ้างที่สมัครใจลาออก  นอกจากจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างแล้ว หากเป็นผู้ป ระกันตน ข องกองทุนป ระกันสังคม

ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน และสิทธิป ระโยชน์อื่นๆ จากสำนักงาน ประกันสังคม อีกด้วย ส่วนรายละเอียดว่าใครจะได้เท่าไหร่นั้นวันนี้เรามีมาให้ดูกันค่ะ

สำหรับพนักงานที่ทำงานป ระจำก็จะถูกบั ง คั บให้จ่ายค่าป ระกันสังคม และโดนหักออ กจากเงิ นเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเงิ นป ระกันสังคมนี้ ไม่ได้มีป ระโยชน์แค่ใช้ในการ รั ก ษ าพย าบาลเท่านั้นนะ

แต่ยังรวมถึงสิทธิป ระโยชน์อื่นๆอีกมากมาย อย่างก ร ณีว่างงาน คุณสามารถไปยื่นเรื่องเพื่อทำการกรอ กเอ กสารและรอรับเงิ นชดเชยได้ โดยมีรายละเอี ย ดต ามด้านล่ างนี้เ ล ยค่ะ

 

หลักเกณฑ์และสิทธิป ระโยชน์ จ ากป ระกันสังคม

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ป ระกันตนจ่ายเงิ นสมทบ ม าแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออ กหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างต ามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดต ามกฎห ม าย

ทั้งนี้ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบี ย นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน ข องรั ฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออ ก จ ากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติต ามเงื่อนไข ข องสำนักงานป ระกันสังคมในบางอย่าง เช่น

ลู ก จ้ า ง ต้องรู้ ลา อ อ ก เลิกจ้า ต ก งาน ยื่นสิ ทธิ์ขอรับ เ งิ น ป ร ะกันสังคมคืนได้ สูงสุด ถึง 7,500 บาท ต่อเดื อ น

ลู ก จ้ า ง ต้องรู้ ลา อ อ ก เลิกจ้า ต ก งาน ยื่นสิ ทธิ์ขอรับ เ งิ น ป ร ะกันสังคมคืนได้ สูง สุ ดถึง7,500 บ าทต่อเดื อ น
ม นุ ษย์เงิ นเดืนหาเขช้ากินค่ำแบบเราๆ บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะโดนเอาเปรียบในเรื่งออะไรบ้าง วันนี้อย่าให้ ทางบริษัท เอาเปรียบเราได้ค่ะ

สำหรับลูกจ้างที่จ่ายเงิ นป ระกันสังคม สามารถยื่นสิ ทธิรับเงิ นชดเชยก ร ณีตกงาน ลาออ ก ถูกเลิกจ้าง

หรือ ว่างงานได้ สูงสุดเดือนละ 7,500 บาท แต่จะมีรายละเอี ย ดและขั้ น ต อ นอย่างไรบ้างนั้น ต ามไปดูพร้ อ มกันเ ล ย

ก รณีที่บริษั ทเปิดโครงการให้ลูกจ้างลาออ กโดยสมัครใจลาออ ก ซึ่งลูกจ้างที่สมัครใจลาออ ก นอ ก จ ากจะได้รับค่าชดเชย จ ากนายจ้างแล้ว หากเป็นผู้ป ระกันตน ข องกองทุนป ระกันสังคม

ยังมีสิทธิได้รับเงิ นชดเชยก ร ณีว่างงาน และสิทธิป ระโยชน์อื่นๆ จ ากสำนักงานป ระกันสังคมอีกด้วย ส่วนรายละเอี ย ดว่าใครจะได้เท่าไหร่นั้นวันนี้เรามีมาให้ดูกันค่ะ

สำหรับพนักงานที่ทำงานป ระจำก็จะถูกบั ง คั บให้จ่ายค่าป ระกันสังคม และโดนหักออ กจากเงิ นเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเงิ นป ระกันสังคมนี้ ไม่ได้มีป ระโยชน์แค่ใช้ในการ รั ก ษ าพย าบาลเท่านั้นนะ

แต่ยังรวมถึงสิทธิป ระโยชน์อื่นๆอีกมากมาย อย่างก ร ณีว่างงาน คุณสามารถไปยื่นเรื่องเพื่อทำการกรอ กเอ กสารและรอรับเงิ นชดเชยได้ โดยมีรายละเอี ย ดต ามด้านล่ างนี้เ ล ยค่ะ

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ป ระกันตนจ่ายเงิ นสมทบ ม าแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออ กหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างต ามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดต ามกฎห ม าย

ทั้งนี้ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบี ย นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน ข องรั ฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออ ก จ ากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติต ามเงื่อนไข ข องสำนักงานป ระกันสังคมในบางอย่าง เช่น

มีความสา ม ารถในการทำงานและพร้อ มที่จะทำงานที่เห ม าะสมต ามที่จัดหาให้

ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

อย่างไรก็ต าม มีบางก ร ณีที่ไม่สา ม ารถ ข อรับสิทธิป ระโยชน์ จ ากการว่างงานได้ เช่น

ลู ก จ้ า ง ต้องรู้ ลา อ อ ก เลิกจ้า ต ก งาน ยื่นสิ ทธิ์ขอรับ เ งิ น ป ร ะกันสังคมคืนได้ สูง สุ ดถึง7,500 บ าทต่อเดื อ นลู ก จ้ า ง ต้องรู้ ลา อ อ ก เลิกจ้า ต ก งาน ยื่นสิ ทธิ์ขอรับ เ งิ น ป ร ะกันสังคมคืนได้ สูง สุ ดถึง7,500 บ าทต่อเดื อ นม นุ ษย์เงิ นเดืนหาเขช้ากินค่ำแบบเราๆ บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะโดนเอาเปรียบในเรื่งออะไรบ้าง วันนี้อย่าให้ ทางบริษัท เอาเปรียบเราได้ค่ะ

สำหรับลูกจ้างที่จ่ายเงิ นป ระกันสังคม สามารถยื่นสิ ทธิรับเงิ นชดเชยก ร ณีตกงาน ลาออ ก ถูกเลิกจ้าง

หรือว่างงานได้ สูงสุดเดือนละ 7500 บาท แต่จะมีรายละเอี ย ดและขั้ น ต อ นอย่างไรบ้างนั้น ต ามไปดูพร้ อ มกันเ ล ย

ก รณีที่บริษั ทเปิดโครงการให้ลูกจ้างลาออ กโดยสมัครใจลาออ ก ซึ่งลูกจ้างที่สมัครใจลาออ ก นอ ก จ ากจะได้รับค่าชดเชย จ ากนายจ้างแล้ว หากเป็นผู้ป ระกันตน ข องกองทุนป ระกันสังคม

ยังมีสิทธิได้รับเงิ นชดเชยก ร ณีว่างงาน และสิทธิป ระโยชน์อื่นๆ จ ากสำนักงานป ระกันสังคมอีกด้วย ส่วนรายละเอี ย ดว่าใครจะได้เท่าไหร่นั้นวันนี้เรามีมาให้ดูกันค่ะ

สำหรับพนักงานที่ทำงานป ระจำก็จะถูกบั ง คั บให้จ่ายค่าป ระกันสังคม และโดนหักออ กจากเงิ นเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเงิ นป ระกันสังคมนี้ ไม่ได้มีป ระโยชน์แค่ใช้ในการ รั ก ษ าพย าบาลเท่านั้นนะ

แต่ยังรวมถึงสิทธิป ระโยชน์อื่นๆอีกมากมาย อย่างก ร ณีว่างงาน คุณสามารถไปยื่นเรื่องเพื่อทำการกรอ กเอ กสารและรอรับเงิ นชดเชยได้ โดยมีรายละเอี ย ดต ามด้านล่ างนี้เ ล ยค่ะ

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ จากป ระกันสังคม

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ป ระกันตนจ่ายเงิ นสมทบ ม าแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออ กหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างต ามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดต ามกฎห ม าย

ทั้งนี้ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบี ย นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน ข องรั ฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออ ก จ ากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติต ามเงื่อนไข ข องสำนักงานป ระกันสังคมในบางอย่าง เช่น

มีความสามารถในการทำงานและพร้อ มที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

อย่างไรก็ต าม มีบางก ร ณีที่ไม่สา ม ารถ ข อรับสิทธิป ระโยชน์ จ ากการว่างงานได้ เช่น

ทุ จ ริ ต ต่อหน้าที่ กระทำ ผิ ด อ า ญ า โดยเจตนาแก่นายจ้าง

จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเ สี ย ห า ย

ฝ่าฝืนข้อบั ง คั บ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎห ม ายในก ร ณีร้ า ย แ ร ง

ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

ป ระ ม าทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเ สี ย ห า ย อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง

ได้รับโ ท ษ จำ คุ ก ต า ม คำ พิ พ า ก ษ า

ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับป ระโยชน์ทดแทนในก ร ณีชราภาพ มีสิทธิรับป ระโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงาน จ ากการทำงานกับนายจ้ างรายสุดท้าย

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิ ที่ท่านจะได้รับป ระโยชน์ทดแทน จากประกันสังคม

ก ร ณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงิ นทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ข องค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณ จ ากฐานเงิ นสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ป ระกันตนมีเงิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

ก ร ณีลาออ กหรือสิ้นสุดสัญญ าจ้างต ามกำหนดระยะเวลา
ได้รับเงิ นทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัต ร าร้อยละ 30 ข องค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณ จ ากฐานเงิ นสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ป ระกันตนมีเงิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

เมื่อผู้ป ระกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ป ระกันตน (ลาออ ก) สา ม ารถใช้สิทธิป ระกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสี ยค่าใช้จ่าย

(ก ร ณีเ จ็ บ ป่ ว ย หรือป ระสบอั นต ร ๅย ก ร ณี ค ล อ ดบุ ต ร ก ร ณีทุพ พ ล ภ าพและก ร ณีเสี ยชีวิต)

ป ระโยชน์ทดแทนทุกก ร ณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงิ นภายใน 1 ปี เว้นแต่ ก ร ณีว่างงาน ผู้ป ระกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน ข องรั ฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน

หลัง จ ากถูกเลิกจ้างหรือลาออ ก จ ากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิป ระโยชน์ทดแทนก ร ณีว่างงาน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อ ข อรับป ระโยชน์ทดแทน จ ากป ระกันสังคม ก ร ณีว่างงาน

แ บ บคำ ข อรับป ระโยชน์ทดแทนก ร ณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

บัตรป ระจำตัวป ระชาชน พร้อ มสำเนาบัตรป ระจำตัวป ระชาชน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หนังสือรับรองการออ ก จ ากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออ ก จ ากงาน ข องผู้ป ระกันตน (สปส.6-09) ก ร ณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้น

ทะเบียนกรณีว่างงานได้

หนังสือหรือคำสั่ง ข องนายจ้างให้ออ ก จ ากงาน (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากธนาคารป ระเภท อ อ ม ทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ข องผู้ป ระกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้

1) ธ นาค ารกรุงศรีอยุธ ย า จำกัด (มหาชน)

2) ธน า คาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3) ธ น า คารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4) ธน า ค า รไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5) ธ น าคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6) ธนาค ารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7) ธ นาคารอิสลามแห่งป ระเทศไทย

8) ธนาค ารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

9) ธน าคา รธนชาต จำกัด (มหาชน)

10) ธน าค ารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สา ม ารถใช้งานได้เนื่อง จ ากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

11) ธ น า ค ารออ มสิน (ไม่สา ม ารถใช้งานได้เนื่อง จ ากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

 

ขอบคุณข้อมูล จาก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ใส่ความเห็น