คืนนี้ห้ามพลาด วันขอเงินพระจันทร์ ขอแล้วเฮงๆรวยๆ

26 พฤศจิกายน 2562 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน) เวลา 22.05 น. และในวันนี้เราจะมาบอกวิธีการขอเงินจันทร์ที่ถูกต้อง ตามความเชื่อนี้ โดยเริ่มตั้นดังต่อไปนี้

พอตอนเช้ามาให้ไปทำบุญ ใส่บาตร หรือบวชชีพรามณ์ เข้าวัดนุ่งขาวห่มขาว เพื่อเป็นการเปิดรับบุญให้มากขึ้น เคล็ดลับคือพຢาຢามอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ตนนั้นต้องเสียเงินเปล่าๆไป เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท ต่อมาก็เริ่มการสวດมนต์ คำบูชาพระมีดังต่อไปนี้ อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะຢามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะຢา มิอิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะຢามิ

ต่อมาก็กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ) สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

เสร็จจากนั้นก็กล่าวบทสวດต่อ คือ คำอาราธนาศีล 5 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิຢาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิຢาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิຢาจามะ

ต่อจากนั้นก็ให้กล่าวคำ คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ไตรสรณคมณ์พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แล้วก็ต่อด้วยศีล 5 ปาณาติปาตา เวຣะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิຢามิ อะทินนาทานา เวຣะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิຢามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวຣะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิຢามิ มุสาวาทา เวຣะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิຢามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวຣะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิຢามิ

สุดท้ายแล้วก็ต่อกันที่ บทสวດ ชุมนุมเทวดา สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

หลังจากเสร็จสิ้นบทสวດต่างๆ แล้วนั้น ก็ให้กล่าวคำอธิฐานที่ได้เตรียมไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบันให้แก่เจ้ากຣຣมนายเวຣ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภมีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต