จบปีทำสักครั้ง วางธูป 36 ปักกลางแจ้ง วิธีขอขมาทุกสิ่งที่ท่านได้เผลอล่วงเกิน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทำก่อนจบปี

วิธีขอขมาทุกสิ่งที่ท่านได้เผลอล่วงเกิน

 

 

ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทำก่อนจบปี

เคยสงสัยไหมว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ทำไมแต่ละคนนั้น

ถึงมีเจ้ากรรมนายเวรที่ต่างกันและเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สิ่งหลายอย่างนั้นมันดีขึ้น

และใครหลายคนเคยสงสัยไหมว่าในบางครั้งทำอะไร

ก็รู้สึกฝืดเคืองทำอะไรก็ไม่ขึ้น การเงินต่างๆก็ไม่คล่องตัว

ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราได้ฉะนั้น

ทางที่ดีกว่าไหมที่เรา สวดภาวนาขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งในอดีต

และปัจจุบันที่ได้เคยล่วงเกินไปหรือเคยไปบนบานศาลกล่าวต่างๆ ที่มองไม่เห็นทุกประการ

แต่การขอขมานั้นจัดเป็นการขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินไปไม่ใช่การลดกรรม

แต่ทำเพื่อให้เขานั้นออก 60 กรัมให้แก่เรานั่นเองโดยวิธีการขอขมานั้นสาม า ร ถทำได้ดังนี้…!!

โดยเราสามารถไปขอขมาได้ที่หน้าพระพุทธรูป อ ยากจะไปที่ไหนก็ได้ให้หันหน้า

ไปทางทิศตะวันออกซึ่งควรทำก่อนเวลาก่อนเที่ยงวันและรอจนกว่าธูปจะดับ

ซึ่งถ้าหากผู้ป่วย ติดเป็นไฟล์ถือว่าทำไม่ผ่านหลังจากนั้นนะไปอีก 6 เดือนค่อยทำใหม่อีกรอบนึง

ด้วยการจุดธูปนั้นควรจะจุดธูปทั้งหมด 36 ด อ กซึ่งก็หมายถึง ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น

ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น

และควรมีดอกบัวอีก 1 กรัมเมื่อดอกบัวถวายเสร็จนั้นก็ให้ไปถวาย

แก่ศาลหรือบูชาพระในบ้านก็ได้

เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็สามารถ

สวดขอขมาได้ดังนี้

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง)จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดาและ ม า ร ด า

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม

นายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถ อ นคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้า

จะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ า นมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ

สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส ารสมบัติอุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ

ขอให้มลายสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ( หากข้าพเจ้าหมด อายุแล้ว ข้าพเจ้า

จะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี ) หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด

ภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตพยาบาท

และคำส า ปแ ช่ งในทุ ก ชาติ ทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน

ของเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ขอให้พ้นนรก ภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

และนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสาม า รถทำได้โดยจะสาม า รถแก้ปัญหาในเรื่องของเงินที่ติดขัด

จนกลายเป็นหนี้สินได้ด้วยเช่นกันอย่างมากสำหรับคนที่รู้สึกทำอะไรแล้วรู้สึกฝืดเคืองไป

เ สียหมดโดยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการตั้งสมาธิและธูป 16 ดอก

จุดกลางแจ้งโดยสามารถทำได้ดังนี้

ท่อง นะโม 3จบ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดาม า รดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ

และเทพยดาที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในที่นี้ รวมถึงพระภูมิเจ้าที่เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

เจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ชะตาทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้รับฟังการขอขมา

และขอถ อ นคำสาปแช่งที่มีการทั้งในอดีตและปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า….?

ข้าพเจ้า (บอกชื่อกับนามสกุล) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป

ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ ดี ไม่รู้ก็ ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ

และสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ

เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้า

อีกต่อไป และโปรดถอดถ อ นคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้า

ได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ ดี ขอจงดับหมดสิ้น

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า

และองคืมหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และช่วยเปิดทาง

และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า

จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้

เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรม

อยู่ในศิลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา “ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง