ถ้าเจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่ไปเอาเปรียบเขา

เจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่ ‘เอาเปรียบ’ เวลาได้ดีมีสุข อย่าหลงระเริงลืมตน อย่าดูแคลนผู้อื่น อย่าคิดแต่จะตอบสนองความต้องการ ของตนฝ่ายเดียว ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ปีนี้เเย่ ปีหน้าอาจ จะดี ปีถัดไปอ าจจ ะเเย่ยิ่งกว่า สมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่ตลอด ความตกต่ำอาจมาเ ยือน สักวัน เมื่อเราได้ดีแล้ว จงเปิดทางรอดให้คน อื่นบ้าง

เมื่อถึงคราวเรา จะ ทำให้เราไม่เจอทางตัน เมื่อเราเป็นสุขแล้ว จงช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์บ้าง เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เรามีหมู่มิตรมากขึ้น เมื่อเราอิ่มแล้วจงช่วยให้คนอื่น พ้นจากคว ามหิวโหยบ้าง

 

เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เราไม่เจอความตกอับ คนเรานั้นถ้าทำอะไรออกไป ก็จะได้กลับคืนมาอย่างนั้น ถ้าเราใจดำกับผู้อื่น เขาก็จะใจ ดำกับเรา ถ้าเราใ จดีกับผู้อื่น เขาก็จะใจ ดีกับเรา จงรู้จักอกเขาอกเรา เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะใจคนเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทา งเดินจะยิ่งแคบ ยิ่งโอบอุ้ม ยิ่งมีน้ำใจ ทางเดินจะยิ่งกว้าง เมื่อเจอความลำบาก จะเห็นน้ำ ใจของคนรอบข้าง

เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค จะเห็นความอดทนของตนเอง หวังน้ำใจจากค นอื่นได้ แต่ใช่ว่าทุกครั้ง ที่ขอก็สมใจ แต่อย่าให้คนอื่นรอคอยน้ำใจ จากเรา เราควรเป็นฝ่ายให้ก่อนเสมอ อย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อย เพราะจะทำให้ไม่รู้จักแบ่งปัน คนที่ชอบเเย่งจ่ายเงิน ค่าอาหารก่อน ไม่ใช่เ พราะเข ารวย แต่ เป็นเพราะเขาเห็น ว่ามิตรภาพ สำคัญกว่าราคาอ าหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้ผู้อื่น มากกว่าเวลาลงทุนร่วมกัน ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากได้ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่น ยอมทำงานที่หนักกว่าโดยไม่บ่น ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขาอยากเห็นความสำเร็จของส่วนรวมมาก่อน

คนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทະเลาະกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่ เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคนอื่น

คนที่ยอมช่วยเหลือคนอื่ นไม่ว่ าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขา เป็นหนี้คุณ แต่ เป็นเพราะเขาเห็นผู้อื่ นเป็นเพื่อ นแท้ เห็นมิตรภ าพสำคั ญกว่า
คนอื่นช่วยเหลือคุณ นั่นเป็ นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเ ห ลือคุณนั่ นก็เป็นเรื่องของเขา อย่าเก็บมาใส่ใจ

คุณเคยช่วยใครอย่าไปจำ เป็นบุญคุณ ใค รเคยช่วยคุณจำไว้ว่าต้อง ตอ บแทนคุณ

ใส่ความเห็น