กองสลากยันชนฝา ตรวจแผงสลาก ไม่พบขายล็อตเตอรี่ เกิน 80 บาท

13 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ลว่าด้วยการจ่ายเงิuรางวัลในการจับกุมผู้ข า ย สลากเกินราคา พ.ศ.2549 เพื่อให้การจ่ายเงิuรางวัลในการนำจับผู้ข า ย สลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงิuรางวัลนำจับผู้ข า ย สลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่ง รัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/256O เมื่อวันที่ 22 ก.พ.6O

โดยสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล จะได้พิจารณาจ่ายเงิuรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ข า ย สลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตรา ดังนี้

1 เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงิuที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,OOO บาท

2 ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,OOO บาท

ทั้งนี้การขอรับเงิuรางวัลในการจับผู้ข า ย สลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงิuที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพัน ตำ ร ว จ เอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

โดยให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุม เพื่อพิจารณาขอรับเงิuรางวัลในการนำจับผู้ข า ย สลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล

โดยการขอรับเงิuรางวัลในการจับกุมผู้ข า ย สลากเกินราคา ให้ขอได้ภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นเอกสาร (ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา)

พลตรีฉลองรั ฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยกา ร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า หลังใช้มาตรการเลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบตัวแทนจำหน่าย และระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน

เพื่อลดโอก าสก ารนำส ลากไปข า ย ต่อให้พ่อค้ า คนกลาง พบว่า สถานการณ์การจำหน่ายสลากตามแผงต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยในการสำรวจเมื่อวันที่ 1 พ.ย.6O

พบว่าราคาสลากใบเดี่ยวในพื้นที่บางแค พุทธมณฑล สะพานควาย ถนนพหลโยธิน ข า ย ใบละ 😯 บาท ขณะที่ย่านสนามบินน้ำ และที่ตลาดบางใหญ่ ได้สลากชุดมาจำหน่ายเดี่ยว ราคาใบละ 7O-8O บาท หรือจำหน่ายเป็นชุด 3 ใบ 2OO บาท และ ชุด 5 ใบ 35O บาท เฉลี่ยใบละ 66-7O บาท และหลังจากนี้มีการลงสำรวจตรวจจับอย่างเข้มข้น

ส่วนกรณีที่ระบุว่า สลากเกินราคาเกิดจากการที่ผู้ได้รับโควตาสลากนำไปข า ย ต่อให้พ่อค้าคนกลาง เพื่อรวมชุดและนำไปจำหน่ายต่อในราคาแพงนั้น ตนขอเรียนว่า เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการกำหนดบทลง โ ท ษ เกี่ยวกับพ่อค้าคนกลาง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่ทำให้ราคาสลากบิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น

สำนักงานฯ จึงได้เสนอประเด็นการกำหนดบทลง โ ท ษ ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ในร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปัจจุบัน

พลตรีฉลอง รั ฐ กล่าวว่า ข้อเสนอหยุดข า ย สลากชั่วคราว แล้วจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนั้น การค้าข า ย สลากเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก

ซึ่งจากข้อมูลทะเบียนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ พบว่า ตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานฯส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ พิ ก า ร

การหยุดข า ย สลากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานฯและผู้ข า ย สลากที่ไม่มีโควตาหลายแสนคน การแก้ปัญหาสลากเกินราคาจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงทุกมิติ และดำเนินการด้วยรอบคอบ ละมุนละม่อม

ยืนยันกันมาแล้ว แต่ก็ยังมีความเห็นจากชาวเน็ตมากมายบอกว่า เมื่อเช้าพึ่งซื้อ ยิ่งเป็นชุดตกใบละ 12O เลย

ใส่ความเห็น