พ.ร.บ. รถยนต์ จักรยานยนต์ ที่เราทำไว้ สามารถเบิกได้เยอะมาก หลายคนยังไม่รู้

คุณรู้หรือไม่ว่า พรบ.ที่เราต่อนั้นสามารถเบิกด้เยอะมาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่เราเรียกติดปากก็คือ พรบ รถยนต์-พรบ รถยนต์ เบิกได้เท่าไหร่ หลายคนไม่เคยรู้ และในวันนี้ละคะเราจะเอาความรู้มาให้ทุกคนคนกันเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจทำต่อไป

ต่อทะเบียนรถจะต้องซื้อ พรบ.ควบคู่ไปด้วย เพื่อคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ และจักรยานยนต์เป็นหลัก สำหรับการคุ้มครองมีดังนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด คือมีดังต่อไปนี้

1. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

2. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาทต่อคนหากเสียหายรวมกัน

ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เกิน 65,000 บาทต่อคนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เคลมประกัน จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย

โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ กรณีเป็นฝ่ายถูก

1. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

2. การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคน

3. สูญเสียอวัยวะ

3.1 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาหรือตาบอดอย่างใด อย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 300,000 บาท

3.2 สูญเสีย มือตั้งแต่ข้อมือหรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้าหรือขา หรือสายตาตาบอด หรือ หูหนวกเป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาดสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด 250,000 บาทพรบ รถยนต์ พรบ รถยนต์ เบิกได้เท่าไหร่ หลายคนไม่เคยรู้ พรบ เบิกได้เยอะมาก พรบ เบิกได้เยอะไหม พรบ

3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ว่านิ้วเดียวหรือ หลายนิ้ว 200,000 บาท

4.ค่าชดเชยการรักษาตัวกรณีผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวันแต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท 5.จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท 6.วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง 7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง สำหรับเอกสาร ที่จะต้องใช้เวลาการเคลม พรบ. มีดังนี้กรณีบาดเจ็บ 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกรณีเบิกค่าชดเชยหรือผู้ป่วยใน 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

กรณีทุพพลภาพ1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถพรบ รถยนต์ พรบ รถยนต์ เบิกได้เท่าไหร่ หลายคนไม่เคยรู้ พรบ. เบิกได้เยอะมากพรบ เบิกได้เยอะไหม พรบ.

กรณีเสียชีวิตในเวลากลางคืนคุณจะสูญเสีย น้ำหนัก 1 กิโลกรัม1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ2. ใบมรณบัตร3. สำเนาบัตรประชาชนทายาทสำเนาทะเบียนบ้าน4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถเมื่อเตรียมเอกสาร เรียบร้อยแล้วสามารถทำเรื่องขอเบิกเงิน

จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราซื้อ พรบ.มา ซึ่งสามารถดูได้ที่กรมธรรม์และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับรถจักร ย า นยนต์ ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายเงินภายใน 7 วัน โดยพรบ.จะคุ้มครองผู้เสียหายในส่วนของคนเท่านั้นส่วนทรัพย์สิน หรือ ตัวรถจะไม่ได้รับการคุ้มครองฉะนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ ควรจะทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือที่เราเรียกว่าประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3ก็ควรทำไว้เช่นกัน เพื่อประกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ นี่เป็นเพียงเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยทื่เรานั้นสามรถรู้ไว้ก่อนได้เป็นดี ไม่เสียหายอะไรเลย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเราจะได้พร้อมรับมือและรู้สิทธิ์ที่ควรจะได้มา

ใส่ความเห็น