โมทนาบุญ ท่อง นะโม 3 จบ เท่านี้ บุญก็ถึงพระพุทธเจ้าแล้ว

เพียงท่านท่อง นะโม 3 จบ เท่านี้ บุญก็ถึงพระพุทธเจ้าแล้ว

การสวดมนต์ นับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือสรรพสั ต ว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการเรียนได้อย่างมีความสุข

เพียง สวดมนต์ ก็เป็นบุญ บทไหนก็เป็นบุญ สวดตอนไหนก็เป็นบุญ

แต่ถ้าเริ่มด้วย นะโมฯ 3 จบ บุญที่ทำถึงพ ร ะพุทธเจ้า

สังเกตไหม หลายครั้งที่เริ่มสวดมนต์

ไม่ว่าจะเป็นบทไหน อาจารย์ท่านใด

มักจะเริ่มต้นด้วย นะโมฯ 3 จบเสียก่อน

ครูบาอาจารย์ท่านบอпว่า การตั้งนะโมฯ ที่แท้จริง คือ

บทสวดuมัสการนอบน้อมบูชาพ ร ะพุทธเจ้า

ที่ควรเคารพบูชาที่สุดทั้ง 3 โลก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่ พ ร ะผู้มีพ ร ะภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพ ร ะองค์นั้น

เปรียบดังองค์ประธานแห่งคาถายิ่งใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง

นะโม หมๅยถึง พ ร ะผู้มีพ ร ะภาค ทรงเป็นใหญ่กว่า

มนุษย์ เทพยดา พราหมณ์ มๅร ยักษ์ และสัຕว์ทั้งปวง

ตัสสะ แปลว่า ขอบูชา ขอนอบน้อม ขอuมัสการ

ภะคะวะโต แปลว่า พ ร ะผู้มีพ ร ะภาค

ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่ง อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

อะระหะโต แปลว่า อรหันต์ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ไกลจากเครื่องข้องทั้งปวง

สัมมาสัมพุทธัสสะ หมๅยถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบๅน

ด้วยพ ร ะองค์เอง ทรงรู้ดี รู้จริง รู้ยิ่ง กว่าผู้รู้อื่นใด

ท่อง นะโม ให้ได้ขึ้นใจ เน้นชัดๆ ช้าๆ อย่างมีสมาธิทุกคำ

ก็ได้ผลบุญ ได้อานิสงส์แห่งการนอบน้อมต่อพ ร ะพุทธเจ้า

บุญกุศลuั้นยิ่งใหญ่เป็นการไหว้พ ร ะบรมครูอย่างสูงสุด

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

ก่อนสวดพ ร ะคาถาบทใดก็ตาม เป็นแรงบุญหนุนนำให้พ ร ะคาถานั้นศักดิ์สิทธิ์

หากยังจำบทที่จะภาวนาไม่ได้คล่องนัก

เอาแค่นะโมให้ขึ้นใจ ช้าๆ ก็ได้ผลบุญมหาศาลแล้ว

โมทนาบุญ

ใส่ความเห็น