เสริมสิริมงคลตามตำราพรหมชาติ ผู้หญิงนับเวียนซ้าย ผู้ชายนับเวียนขวา

เรื่องของการเสริม สิริมงคล ในชีวิตนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคล วันนี้เราจึงได้นำเคล็ดดี ๆ จาก ตํารา พรหมชาติ มาให้ได้ดูกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็น ชาย หรือหญิงก็ตาม ถ้าอย ากทราบว่าในระยะปีนี้ โช คชะตาจะ ต กที่ใด จะดีหรือว่าไ ม่ดีอย่างไร แนะนำว่าให้ท่านถือ หลัก ทำนาย ตามห้วงระยะปีที่ ตกนั้ น

ถ้าหากเป็นชาย เริ่มต้นนับอายุ จากเจดีย์ โดยเจดีย์นับเป็นปีที่1 และให้นับเวียนไปทางขวามือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จนครบอายุในปัจจุบันเลย

ถ้าหากเกิดเป็นหญิง เริ่มนับตั้งแต่เจดีย์ โดยเจดีย์นับเป็นปีที่ 1 นับเวียนไปทางซ้าย หรือนับตามเข็มนาฬิกา จนครบรอบอายุถึงในปัจจุบัน

1. เจดีย์ ชีวิตของท่านในปีนี้ ท่านจะใช้ชีวิตได้อย่าง ร่วมเย็นเป็นสุข ชีวิตจะมีแต่ ความสุข สบายใจ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ มีบุญมีกุศลในศาสนา ประสงค์สิ่งใด จะเป็นไปตามหวังทุกประก า ร

2. ฉัตรเงิน ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะมีสุข จะมีโชค เงินทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการ หรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น

3. คนคอ ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ ความเ ดื อดร้ อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุ กข์ยากลำบาก ทำให้ท่านต้องเ สียทรัพย์สิน เงินทองอยู่เ ส ม อ

4. เรื อนหลวง ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับแต่ความ สุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้า ในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโช คลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศั ต รูที่คิดร้ า ยจะแพ้ภั ยตัวเอง

5. ปราสาททอง ชะตาของท่านในปีนั้น ถ้าเป็นโสดจะได้พบคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนา ทุกประการ จะได้สัตว์ 4เท้า 2เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำຣวຢสาธุบุญ

6. ราหู ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ ความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจ อยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเ สียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิດเป็นปากเ สียง กับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่ นว ายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิດเจ็ บป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน

7. ฉัตรทอง ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้ประสบโช ค มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุข ความเจริญ สบาย ใ จ

8. เทวดาขี่เต่า ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเ สียก่อน มิฉะนั้นจะเกิດผลผิ ดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดื อดร้อน ใ จ

9. แม่มด  ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านาย ที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับ ความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโช คมา ให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกาย และใจบ้าง

10. นาคราช โชคชะตาของท่านในปีนี้จัดว่าไม่ดี ระ วังจะเกิดภัยอันต รายใด มีโอกาสเกิດการเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ระมัดระวั งของมีค ม และการเดินทาง มีโอกาสเจอคนปองร้าย ใส่ร้าย พยายามเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา แนะนำว่าให้ภาวนา รั กษ าศีล อย่าได้ เ บี ย ด เบียนซึ่งกันและกัน แล้วชีวิตจะหนักกลาย เป็นเบาลง

11. คนต้องขื่อคา ชะตาของท่านในปีนั้น จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระ วังในญาติพี่น้อง จะนำความเดื อดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวั งอั นต ร าย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศล สะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโท ษทัณฑ์อาญา

พ่อหมอ ชะตาของท่านในปีนั้น จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุข เจริญก้าวหน้า จะมีโชคมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพานเลย

ใส่ความเห็น