ข่าวดี ประกันสังคม จ่ายเงินคืนให้ผู้ทำประกันสังคม ทั้งประเทศ

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ข่าวดี ประกันสังคมจ่ายเงินคืน ให้ผู้ประกันตน 1 แสนราย ทั่วประเทศที่จ่าย เงินสมทบเกิน โดยให้รับเงินคืนได้ใน 1 ปี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ว่า ขณะนี้สำนักเงิ น ส มทบ สปส. ได้ดำเนินการจัดส่งห นั ง สือแจ้งผู้ประกันตน

เพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงิน สมทบที่ชำระไว้เกิน เพื่อให้มาขอรับเงินคืน โดยใช้วิธีประมวลผล ระบบกรณีคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน

โดยในแต่ละปี มีจำนวนกว่า 1 แสนราย และเพื่อเป็นการอำนวย ค วามสะดวกแก่ผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น สปส จะส่งหนังสือแจ้ ง เป็นปีละ 1 ครั้ง งวดเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562

และส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือแจ้ ง คืน เงินส่วนที่เกินจำนวนจาก สปส สามารถยืนคำขอรับ เ งิ น คื นได้พร้อมกรอกข้อความ

แนบรายละเอียด เงินสม ท บส่ วนที่เกินจำนวน และสำเนาสมุดบัญชีเ งิ นฝ ากธนาคารประเภทออมทรัพย์

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธย า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งคืนทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานประกันสังคม หรือส่งคืนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และให้วงเล็บมุมซองว่า ขอคืนเงินสมทบ

หากผู้ประกันตนไม่ได้ยื่น คำขอรับเงินสมทบส่วนที่เกิน คืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ หรือวันที่ได้รับแจ้ง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบและรักษาสิทธิของตนเองให้ถูกต้อง

 

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบของตนเอง ไ ด้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้สามารถสอบถา ม ข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ

สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2264 ขีด 7 หรือ ที่สำนักงานประ กัน สังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวก และโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

เลขาธิการ สปส กล่าว

ใส่ความเห็น