วิธีลงทะเบียนขอรับเงินคืน ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า และ รับเงินคืนประกันการใช้น้ำประปา

เปิดวิธีลงทะเบียนขอรับเงินคืน “ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” และ “ประกันการใช้น้ำประปา” ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ทำแล้วรอรับเงินได้เลย

ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้เผย 3 ขั้นตอน ขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟ โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

3 ขั้นตอน ขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
2.กรอกชื่อ-นามสกุล
3.กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ณ สำงานไฟฟ้านครหลวง-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลถูกต้องรับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก)
2.มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (เป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้)
3.มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท (บ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด)
4.มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท (ประชาชนไม่นิยมใช้ จะมีประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับอัตราเงินจำนวนนี้)

“ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าฯ มีตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท” นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว

มาตรการด้านน้ำประปา (การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ประกอบด้วย

1. ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน – มิถุนายน 2563 ใช้งบ 330 ล้านบาท
2. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือนเมษายน และพฤษภาคม ทั้งสิ้น 30,900 ราย
3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านราย

 

วิธีการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา มีขั้นตอนดังนี้

1. ต้องแสดงความจำนงถอนเงินประกันที่การประปา จากนั้นการประปาจะดำเนินการถอดมาตร โดยใช้เวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ แล้วทางส่วนกลางจะดำเนินเรื่องคืนเงินประกันให้

2. เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน

– หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)

– ใบเสร็จเงินประกันตัวจริง (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ ให้นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงแทนใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ แต่หากมาตรน้ำไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่ต้องใช้ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำ

– สำเนาสมุดบัญชี

– ใบแจ้งค่าน้ำประปา

 

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้น้ำประปา มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 400 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 600 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 1,500 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 11/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 3,000 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 4,000 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 21/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 15,000 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 21,000 บาท
มาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 บาท
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่รู้ขนาดมาตรวัดน้ำ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อทำการลงทะเบียนก็จะสามารถตรวจสอบมาตรน้ำได้.

(ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA, )