วิธีขอรับเงินชดเชยประกันสังคม ไม่ต้องไปถึงสำนักงานประกันสังคม

เปิดวิธีขอรับเงินชดเชยประกันสังคม ยื่นเอกสารโดยไม่ต้องไปที่ สำนักงานประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ส่งเอกสารทางไหน ดูรายละเอียดเลย ขั้นตอนง่าย ๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนมาก จากที่เคยออกจากบ้านไปนั่นไปนี่ตลอด แต่ตอนนี้ทุกคนควรอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่นเดียวกับ สำนักงานประกันสังคม ที่อยากเห็นคนไทยอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการออกจากบ้านมายื่นเอกสารต่าง ๆ ที่สำนักงาน จึงเปิดช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกันตน ที่ประสงค์จะยื่นขอรับงาน จากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณีตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

คำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน

ขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน และกรณีชราภาพ สามารถกรอกข้อมูลได้ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเขียนในกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้ว สามารถกรอกขอรับประโยชน์ทดแทนได้ >> คลิกที่นี่

ขอรับประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณีตาย สงเคราะห์บุตร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

– แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน >> คลิกที่นี่

– แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน >> คลิกที่นี่

 

เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว นำเอกสารไปพิมพ์มากรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้…

เอกสารประกอบการยืนคำร้อง 7 กรณี

1. กรณีประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วย

กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาลและกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์

– ใบรับรองแพทย์
– ใบเสร็จรับเงิน

กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

– ใบรับรองแพทย์
– หนังสือรับรองของนายจ้าง
– สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ใบรับรองแพทย์กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให้แพทย์ระบุความจำเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ที่ใช้ด้วย

2. กรณีคลอดบุตร

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

– สูติบัตรของบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

– สูติบัตรของบุตร
– สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน

กรณีฝากครรภ์

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

– ใบเสร็จรับเงิน
– ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ระบุวันที่ตรวจครรภ์และอายุครรภ์

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

– ใบเสร็จรับเงิน
– ใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ระบุวันที่ตรวจครรภ์และอายุครรภ์
– สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน

3. กรณีทุพพลภาพ

– ใบเสร็จรับเงิน
– ใบรับรองแพทย์
– สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)

4. กรณีตาย

กรณีขอรับค่าทำศพ

– สำเนามรณบัตร
– หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพกรณีขอรับเงินทำศพ

กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

– สำเนามรณบัตร
– หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพกรณีขอรับเงินค่าทำศพ
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย และผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
– สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและบิดามารดาผู้ตาย (ถ้ามี)
– สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (ถ้ามี)
– หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)
– หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

– สูติบัตรของบุตร

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

– สูติบัตรของบุตร
– สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึกแนบท้าย หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

6. กรณีชราภาพ

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

7. กรณีว่างงาน (ยกเว้นมาตรา 39)

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
– กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ใช้หนังสือรับรองการรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ได้ทางไหนได้บ้าง

ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคม เพื่อป้องกันโควิด 19 เลือกส่งเอกสารทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ไปรษณีย์ลงทะเบียน
2. โทรสาร (Fax)
3. E-Mail
4. ไลน์

โดยแต่ละพื้นที่จะใช้ที่อยู่ช่องทางต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน หากคุณอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหน สาขาอะไร ก็ต้องส่งเอกสารไปยังที่อยู่นั้น ๆ โดยสามารถเช็กที่อยู่ เบอร์โทร. แฟกซ์ อีเมล และไอดีไลน์ >> คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!