ประกันสังคม คืนเงินสมทบ ลูกจ้าง ม.33 เดือนละ 600 บาท เช็กสลิปเงินเดือนด่วน

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เช็กสลิปเงินเดือนของตัวเอง เพราะา ผู้ประกันตน ม.33 บางส่วน ได้รับเงินส่วนต่างที่ประกันสังคมจะต้องคืนแก่ลูกจ้าง จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา นายจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานประกันสังคม โดยจะมีผลครอบคลุมเฉพาะ มี.ค. – พ.ค.เดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เป็นเงินไม่เกิน 1,800 บาท

งานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา นายจ้าง ลูกจ้าง โดยกำหนดให้นายจ้าง และลูกจ้าง จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 งวด คือ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยกฎหมายกำหนดให้

1.นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4

2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (150 บาท จากเดิม 750 บาท)

ทั้งนี้มีการรายงานว่า ผู้ประกันตน ม.33 บางส่วน ได้รับเงินส่วนต่างที่ประกันสังคมจะต้องคืนแก่ลูกจ้าง ม.33 ตามข้อกำหนดในประกาศฯ ข้างต้น เดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,800 บาท (ในกรณีบางบริษัทยังหักเต็ม 750 บาท อยู่)

โดยจะมีการโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของลูกจ้าง ทั้งนี้ ลูกจ้าง ม.33 สามารถตรวจสอบได้จากสลิปเงินเดือน ว่าได้รับแล้วหรือไม่ หากไม่พบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัทที่ท่านทำงานอยู่

ที่มา :เรื่องเล่าเช้านี้

ใส่ความเห็น