ลงทะเบียนกู้เงิน ออมสิน รับเงิน 5 หมื่น ผ่อนยาว 3 ปี

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 50,000 บาท ช่วยผู้กระทบ โควิด 19 ทั้งคนมีรายได้ประจำ และภาคการท่องเที่ยว ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี

จากมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในวิกฤต โควิด 19 ซึ่งผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังมีโอกาสได้เงินไปหมุนเวียน จากโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำของ ธนาคารออมสิน ซึ่งเปิดให้ผู้ที่มีรายได้ประจำ สามารถกู้เงินได้ โดยคิดดอกเบี้ยต่ำ มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

– วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน

– ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้

– เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน

– สามารถติดต่อได้

– เป็นผู้มีรายได้ประจํา แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่น ๆ

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

– ลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)” ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)
– คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
– เลือก เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด
– กรอกรายละเอียด
– สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน