ธกส. อนุมัติสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 10,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี

      ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 วงเงินงบประมาณรวม 170,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan)

วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

 

กู้ได้เท่าไร

– กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

คิดดอกเบี้ยอย่างไร

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

 

ติดต่อได้ที่ไหน

– สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร. 02 555 0555

ใส่ความเห็น