เงินเข้าแล้ว กลุ่มที่ได้รับ 3000 ใครยังไม่รู้ ตรวจสอบดูนะ

20 ก.ค. 63 สืบเนื่องจากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ เงิน 3,000 บาท ที่มอบให้ 6,781,881 คน จาก 3 กลุ่ม คือ

1.เด็ก 1,394,756 ราย เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2.ผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3.ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 1,330,529 ราย เป็นผู้ที่ถือบัตร จะเริ่มโอนตั้งแต่เวลาตี 2 ของวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางจะมีสองแบบ คือ โอนผ่านบัญชีที่รับเงินช่วยเหลือรายเดือน และ การจ่ายเป็นเงินสดผ่านหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเริ่มทำการโอน-จ่ายเงินตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กค. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลกำลังจัดเตรียมทำช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มเปราะบาง ส่วนตอนนี้ สามารถโทรสอบถามได้ทางสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์