การตรวจสอบสิทธิ รับ 3,000 บาท สำหรับ เงินกลุ่มเปราะบาง

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 20 ก.ค. 2563 มีเงินเข้าแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเริ่มโอน ตี 1 เป็นต้นมา

-ธ ธกส. เริ่มโอน 1.13 น.
-ธ กสิกรไทย เริ่มโอน 1.14 น.
-ธ ออมสิน เริ่มโอน 1.37
-ธ.ไทยพาณิชย์ เริ่มโอน 2.10 น.
-ธ.กรุงไทย เริ่มโอน 2.53 น.
-ธ.กรุงเทพ เริ่มโอน 3.00 น.
-ธ.ธนชาต เริ่มโอน 3.34 น.
-ธนาคารอื่นๆ โอนไม่เกิน 11.00 น.

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทกลุ่มเปราะบาง โปรดตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์โดยตรง

ขั้นตอนมีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ http://covid.m-society.go.th/
2.ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ 13 หลัก (หากเป็นของเด็ก ก็ต้องป้อนเป็นเลขบัตรประชาชนของเด็ก)
3.กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”
4.หากท่านมีสิทธิก็จะพบกับข้อมูลแจ้งรายละเอียด / หากไม่ได้รับสิทธิ จะแจ้ง “ไม่พบข้อมูลของท่าน”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

-สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

-สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 642 4336

-สิทธิจากเบี้ยคนพิการ
ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง