เผยขั้นตอนลงทะเบียน ขอสินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน 10,000 ให้ผ่านชัวร์

 

สินเชื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี)
 2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่  มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 3. มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 4. มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 5. ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

วงเงิน 10,000 บาท

 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 2. ไม่ต้องมีหลักประกัน
 3. ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 4. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563  หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

 

วิธีการรับเงินกู้

 • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)  เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ /  เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น  / เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

สรุปส่งท้าย 

สำหรับบรรยากาศในการลงทะเบียนวันแรก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง เมื่อกดเข้าไปแล้วไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เพราะโหลดหน้าเว็บไซต์ไม่ขึ้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งจึงเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงปัญหาในการลงทะเบียน ผ่านแฟนเพจ GSB Society

อย่างไรก็ตาม ยังสามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้

พร้อมแล้ว  ลงทะเบียนสมัคร  ที่  https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

ใส่ความเห็น