เผยขั้นตอนลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน 50,000 ให้ผ่านชัวร์

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 2. ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 4. สามารถติดต่อได้
 5. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 6. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

 1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 3. ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 4. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
 5. ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 6. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการขอสินเชื่อ

 1. ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
 3. ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
 4. ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

สรุปส่งท้าย 

สำหรับบรรยากาศในการลงทะเบียนวันแรก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง เมื่อกดเข้าไปแล้วไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เพราะโหลดหน้าเว็บไซต์ไม่ขึ้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งจึงเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงปัญหาในการลงทะเบียน ผ่านแฟนเพจ GSB Society

อย่างไรก็ตาม ยังสามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้

พร้อมแล้ว  ลงทะเบียนสมัคร  ที่  https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

 

หากท่านผู้อ่าน มีความสนใจ สินเชื่อ เงินกู้ จากสถาบันการเงินอื่นๆ
>> คลิกที่นี่ <<

2 thoughts on “เผยขั้นตอนลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน 50,000 ให้ผ่านชัวร์

ใส่ความเห็น