มาตรการ ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้บ้าง

มาตรการ ช้อปดีมีคืน 

เปิดข้อสงสัยมาตรการ ช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการ คนละครึ่ง และผู้ที่ได้รับการเติมเงินลงในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเผยสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ในโครงการนี้

12 ตุลาคม 2563 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในประเทศที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ได้

1) ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

2) ค่ายาสูบ

3) ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

4) ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

5) ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6) ค่าบริการจัดนำเที่ยว

7) ค่าที่พักในโรงแรม

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอื่นได้ สามารถเลือกได้แค่ช้อปดีมีคืนเท่านั้น ใช้ร่วมกับโครงการ คนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ไม่ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station