ไทยเครดิตให้สินเชื่อ ยืมง่าย ไม่ต้องค้ำ พ่อค้าแม่ค้ากู้ได้เลย 2 แสนบาท

เรียกได้เป็น บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับความสนใจจากผู้ค้าขายเป็นอย่างมาก สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ที่เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย

โดยได้เสนอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดของสินเชื่อ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-วงเงิน กู้ยืม สูงสุด 200,000 บาท

-สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-บุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

One thought on “ไทยเครดิตให้สินเชื่อ ยืมง่าย ไม่ต้องค้ำ พ่อค้าแม่ค้ากู้ได้เลย 2 แสนบาท

ใส่ความเห็น