สินเชื่อออมสุขใจ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ให้กู้ได้ 50,000-200,000

อีกหนึ่งสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคาร ออมสิน (สินเชื่อ ตามนโยบายรัฐ สินเชื่อ ออมสุขใจ) ปล่อยให้ประชาชน สามารถ กู้ ยืมเงิน ได้ 50,000-200,000 บาท รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

จุดเด่น ของ สินเชื่อ

 • ให้กู้ เพื่อเป็น เงินทุน
 • ให้กู้ เพื่อเป็น เงินทุน หมุนเวียน เพื่อ ประกอบ อาชีพ
 • ให้กู้ เพื่อเป็น ค่า ใช้ จ่าย ในการ ดำรง ชีพ
 • ให้กู้ เพื่อ ชำระ หนี้สิน อื่น ๆ

จำนวน ของ เงินให้กู้ยืม

ทางธนาคาร ออมสิน ปล่อยให้กู้ ตามความ สามารถ ในการ ชำระเงินคืน

ให้กู้ยืมเงินได้ ที่ ไม่เกิน 5 เท่า ของ เงินออม ในวันที่ ยื่นกู้ สูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

 • กรณีที่ ฝากเงินเป็น รายวัน ไม่น้อยไปกว่า 3 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 90 วัน ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 50,000 บาท
 • กรณีที่ ฝากเงิน เป็นราย สัปดาห์ ไม่น้อยไปกว่า 6 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 24 สัปดาห์ ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 100,000 บาท
 • กรณีที่ ฝากเงิน เป็นราย เดือน ไม่น้อยไปกว่า 10 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 200,000 บาท
  *หมายเหตุ เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตาม สัญญา เดิม ของ สินเชื่อ ทุก ประเภท กับ จำนวน เงิน ที่ ขอกู้ ครั้งนี้ ในวันที่ ทำ นิติกรรม สัญญา จะต้อง ไม่เกิน 200,000 บาท/ราย

 

อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

 • อัตรา ดอกเบี้ย ใน กรณี ที่ผิดนัด ไม่มีการ ชำระหนี้ ให้เป็นไป ตามที่ ธนาคาร ออมสิน ประกาศ

ระยะเวลา ชำระคืน เงินให้กู้ยืม

 • การชำระเงินคืน ได้ที่ ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

วิธี คำนวณ การ ชำระ เงินให้กู้ยืม คืน

 • ให้ ชำระ เงินต้น /ดอกเบี้ย เป็น ราย เดือน
 • อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate

 

รายละเอียด การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

มี คุณสมบัติ อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • เป็น ผู้ ประกอบการ รายย่อย อาทิ ค้าขาย หรือ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค
 • เป็น ผู้ที่ มี รายได้ ประจำ อาทิ ลูกจ้าง หน่วยงาน ราชการ หรือ บริษัท เอกชน มี เงินเดือน ประจำ
 • เป็น ผู้ที่ ไม่มี อาชีพ ใดๆ และ มีความ ตั้งใจ จะ ประกอบ อาชีพ อิสระ
 • เป็น บุคคล ธรรมดา ที่มี สัญชาติ ไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มี ที่อยู่ ที่แน่นอน ติดต่อได้
 • มีการฝากเงิน ออมเงิน เสมอ
 • ไม่ได้ เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน และ ผู้บริหาร ของ ธนาคาร ออมสิน

หลัก ประกัน ในการขอ เงินให้กู้ยืม

 • ให้ใช้ บัญชี เงินฝาก แบบ เผื่อเรียก เป็น หลัก ประกัน

สำหรับใครที่กำลังสนใน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ออมสุขใจ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา

ใส่ความเห็น