เงื่อนไข การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ประจำปี 63-64

การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

 

เงื่อนไข การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

1.ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3.ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส.พันธบัตรรั ฐบ าล และตราส ารหนี้
4.ผู้สมัครถ้ามีท รัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
5.ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
6.ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ
7.ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
8.จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 💰👨‍👩‍👧‍👧เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี💰💰

🔹เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่🔷

คือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อ แก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นในครอบครัว👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧

เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง ‼️สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม

โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

🔵สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ประจำปี 63-64
หากทางรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้ ธนาค ารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

🟦ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

✍️เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

🔹บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบี ยนแบบ Smart Card
🔹สำเนาทะเบี ยนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบี ยน
🔹สำเนาบั ตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี) ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้ บัต รประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
🔹สำเนาบัต รประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
🔹สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษ ตรกร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์
🔹สำเนาหน้าบัญชีเงิ นฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

ใส่ความเห็น