ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ออนไลน์ ได้ง่ายๆ เตรียมเลือกตั้งอบจ.-ส.อบจ. 20 ธ.ค. 63

เตรียมเลือกตั้งอบจ./ส.อบจ. 20 ธ.ค. 63

25 พฤศจิกายน 2563) ทางกรมการปกครองได้เปิดเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

1 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
2.โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหา

จะพบข้อมูลผลการตรวจสอบ ดังนี้

  • ชื่อ
  • การเลือกตั้ง
  • ประเภทการเลือกตั้งย่อย
  • วันที่เลือกตั้ง
  • เขตการเลือกตั้ง
  • หน่วยเลือกตั้ง
  • สถานที่เลือกตั้ง
  • ลำดับในบัญชีรายชื่อ
  • สิทธิในการเลือกตั้ง

 

 

หมายเหตุ :

กรณีขึ้นแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูล” นั้น โปรดตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านย้ายไปยัง “จังหวัด” นั้น ๆ ครบ 1 ปีหรือไม่ หากยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือ ในกรณีที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร จะแสดงผลไม่พบข้อมูลเช่นเดียวกัน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด ดังนั้นกรุงเทพมหานครจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น .- 17. 00 น.

ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีอยู่ชื่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444

 

 

ใส่ความเห็น