อนุมัติแล้ว สินเชื่อ ธอส. รายได้ 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน

สินเชื่อ ธอส. รายได้ 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน

สำหรับ บริการ สินชื่องินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับบริการ สินชื่องินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคาร ธอส. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้สำหรับคน 2 รุ่น เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลูกค้าให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้นโดยผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป จะสามารถขอ กู้ยืมเงินได้ สูงถึง 1 ล้านบาท ค่างวดต่อเดือนอยู่ที่ 3-4 พันบาทสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 70 ปีด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเป็นผู้กู้ร่วมสินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN ธนาคาร ธอส. สามารถยื่นคำขอ กู้ยืมเงิน และทำนิติกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • เฉพาะกรณีกู้ใหม่
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

วงเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • กำหนดวง เงินให้กู้ยืมสูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ยืม

 • ไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติยื่นขอ สินเชื่อเงิน ให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และ ขอสินเ ชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่ อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่นบุตรที่ กู้ยืมเงิน ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับร ายได้ในอนาคต (กรอ.)

การลงทะเบียน

วิธีที่ลงทะเบียนสมัคร สินเชื่อเงิน ให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

-สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้ที่ธนาคารธอส. ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ ธอส.

เอกสารประกอบขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้ าน
 • สำเนาทะเบี ยนสมรส / ใบหย่ า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงินพนักงานประจำใบรับรองเงิ นเดือนสลิปเงิ นเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

*ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเ งินอื่นๆ (พร้อมเอกส ารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบี ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้าใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

ข้อมูลจาก : ธนาคาร ธอส.

ใส่ความเห็น