รัฐบาลประกาศลดภาษี รถยนต์ 4 ประเภท มีประเภทไหนบ้างเช็คเลย!!

 

 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทยทุกคน ที่ล่าสุดทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 138) โดยระบุว่า เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 รมว.คลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังนี้

1.ให้รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick –up Passenger Vehicle: PPV) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร(ลบ.ซม.) และเป็นรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (ไฮบริด) เช่น isuzu mu-x , Toyota Fortuner , Ford everest เป็นต้น ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตลง จากเดิมเก็บร้อยละ 25% เหลือร้อยละ 23%

2.ให้รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (ดับเบิ้ล แค็บ) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลบ.ซม. และเป็นรถยนต์แบบไฮบริด ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตลง จากเดิมเก็บร้อยละ 12% ลดเหลือร้อยละ 10%

3.ให้รถยนต์นั่งแบบไฮบริดที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลบ.ซม.เช่น Honda – Accord hybrid , Toyota camry hybrid, Nissan x trail hybrid เป็นต้น ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงกึ่งหนึ่งของอัตราภาษี จากเดิมเก็บร้อยละ 10-30 % เหลือร้อยละ 5-15 % ตามที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษี สรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธ.ค.2534

4.ให้รถยนต์นั่งแบบพลังงานไฟฟ้า 100% ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต จากเดิมเก็บร้อยละ 10% ลดเหลือร้อยละ 2 % สำหรับผู้ที่จะได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จะต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) และต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต และทำข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตก่อนเริ่มการผลิตรถยนต์ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2563 ตั้งแต่ปีที่ 5 นับแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568 รถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตทุกคัน ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือประกอบจากผู้ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอประเภทลิเธียมไอออน หรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ หรือแบตเตอรี่ประเภทอื่นที่ให้พลังงานจำเพาะโดยน้ำหนักที่สูงกว่าประเภทลิเธียมไอออน หรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ ทั้งนี้ การลดอัตราภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง

ใส่ความเห็น