อย่าเสียสิทธิ์ ! ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เพิ่มเงื่อนไขใหม่ ดูรายละเอียดด่วน

อย่าเสียสิทธิ์ ! ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เพิ่มเงื่อนไขใหม่ ดูรายละเอียดด่วน

 

จากการที่รัฐบาล เปิดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยการเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล แต่ในครั้งแรกพบว่ามีประชาชนหลายส่วนที่ไม่ทราบข่าวข้อมูล และไปลงทะเบียนไม่ทัน  ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงการคลังจึงได้มติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ในเดือนเมษายน 2560 ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แล้วคนที่เคยลงทะเบียนคนจนไปแล้วเมื่อปี 2559 จะต้องมาสมัครใหม่หรือไม่ ล่าสุดทางรัฐบาลส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาอัพเดทข้อมูล และเพิ่มเงื่อนไขใหม่

 

 

รัฐบาลมีมติขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งแต่ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และอีเปย์เม นท์ www.epayment.go.th และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป ซึ่งรอบนี้เปิดนานกว่ารอบแรกเพื่อป้องกันประชาชนที่ไม่ทราบข้อมูล  ในการไปสมัครอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทาง ดังนี้

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )

-ธนาคารกรุงไทย

– สำนักงานคลังจังหวัด

– สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)

– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต

โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง

 

 

แนวทางการดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
โครงการลงทะเบียนฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้17038853_1348901351839125_5491550997539225868_o1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) (5.2) ที่ดิน
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป (สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505) อ่านเพิ่มเติมติดตามข่าวสาร ได้ที่นี้นะคะ www.fpo.go.th

 

 

 

 

หลังลงทะเบียน (เดือนมิถุนายน) สามารถตรวจสอบได้ ช่องทางนี้
1. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในเดือนมิถุนายน ที่เว็บไซต์ epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. เตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้

 

ทั้งนี้แล้ว ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ก็อ่านให้ชัเจน จะได้ไม่เสียสิทธิ์ และอย่าลืมนำบัตรประชนไปนะคะ เพื่อความรวดเร็ว

ข้อมูลโดย: kaijeaw.com  ขอขอบคุณที่มาจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

 

 

 

ใส่ความเห็น