ด่วน ! รายได้ 7 พันก็กู้ได้ ! ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ล้างหนี้นอกระบบ รายละ 5 หมื่นบาท (รายละเอียด)

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ล้างหนี้นอกระบบรายละ 5 หมื่นบาทผ่อน 5 ปีดอกเบี้ยไม่ถึง 1% รายได้ 7 พันก็กู้ได้แล้ว หมดเขตก.พ.61

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงินในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และในบางกรณีที่มีการติดตามทวงถามหนี้ที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีผู้มาติดต่อลงทะเบียนกับธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 151,000 ราย ธนาคารฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว 84,000 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการอนุมัติ 50,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือคาดว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560 เมื่อรวมแล้วคาดว่าจะให้สินเชื่อได้ 100,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 4,200 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน มีผู้ลงทะเบียนบางส่วนที่ธนาคารออมสิน ได้ให้คำปรึกษาและส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยหนี้และคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านรายได้จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ประมาณ 14 ล้านราย มีผู้ที่แจ้งว่ามีหนี้นอกระบบจำนวน 1.3 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นรายที่ลงทะเบียนกับธนาคารออมสินประมาณ 430,000 ราย ธนาคารฯ มีแผนดำเนินการแจ้งรายชื่อให้สาขาทราบ และแจ้งให้ลูกค้ามาติดต่อสาขาที่สะดวก เพื่อให้ปรึกษาและพิจารณาด้านสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบต่อไปเช่นเดียวกัน

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินนี้ เป็นการให้กู้สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการกู้ไปปิดหนี้ในระบบก้อนเดิม (Refinance) ให้วงเงินให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท สามารถยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการ ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน โดยใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งจะควบคู่กับการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโร แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

-เป็นผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพ

-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อระยะเวลาชำระคืนต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน

จำนวนเงินที่ให้กู้

ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้คืน และหนี้รวมตามสัญญาเดิมภายใต้โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาการชำระคืน

เป็นเงินกู้ระยะยาวผ่อนชำระคืนสูงสุดภายใน 5 ปี หรือ 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

หลักประกัน

กรณีบุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ และเพิ่มเติมต้องมีอาชีพและรายได้แน่นอน ถ้ามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ค้ำประกันแค่ 1 คน แต่ถ้ามีรายได้ตั้งแต่ 7,000 บาท ให้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้กู้มีการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อสามารถใช้บุคคลค้ำประกันแค่ 1 คนได้

หลักประกันอื่น

สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือหรือยอดเงินสลากออมสินพิเศษ

อสังหาริมทรัพย์ ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคาร กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน กรณีห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน และกรณีที่ดินเปล่าและที่ดินเกษตรกรรม ให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อและทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ใส่ความเห็น