มาแน่นอน ! หนาวสุดในรอบ 3 ปี ปลายเดือน ต.ค. 2559 ถึง กลางเดือน ก.พ. 2560 เตรียมรับมือให้ดี

 

มาแน่นอน ! หนาวสุดในรอบ 3 ปี ปลายเดือน ต.ค. 2559 ถึง กลางเดือน ก.พ. 2560 เตรียมรับมือให้ดี

 

14523256_548945618627687_7695557728354870155_n

 

 

ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่า

ประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2559 และสิ้นสุดประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
-อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนจะใกล้เคียงค่าปกติประมาณ 19-20 องศา และมีอากาศหนาวเย็นกว่า 2-3 ปีที่ผ่าน
มา โดยอุณหภูมิต่่าที่สุดของประเทศประมาณ 6-7 องศา บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่าหรับ
อุณหภูมิต่่าที่สุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 14-15 องศา
-ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคมถึงประมาณกลางเดือนมกราคม
-บริเวณยอดดอย ยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้
-บริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นส่วนมากตอนบนของภาค กับจะยังมีฝนตกหนาแน่นส่วนมากในเดือนพฤศจิกายน และ
ธันวาคมโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง และมี
โอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ได้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในบางช่วง ซึ่งจะท่าให้เกิด
สภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลากและน้่าล้นตลิ่งได้หลายพื้นที่ คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วง
มีคลื่นสูง 2-4 เมตร ทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร
-มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดช่วง

 

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในบางแห่ง จากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม บริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงอีกทั่วไปและมีอากาศหนาวจัดหลายพื้นที่ กับจะมีฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรงในบางแห่ง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป ส าหรับยอดดอย ยอดภู รวมทั้ง
บริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุม
ประเทศไทยต่อเนื่องเกือบตลอดช่วง และบริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ โดยใน
ระยะแรกที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจะมีฝนฟ้าคะนองและอาจเกิดลมกระโชกแรงในบางแห่ง ประกอบกับบางช่วงจะมีคลื่น
กระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ท าให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบาง
พื้นที่
ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ กับจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ใน
ตอนกลางวัน แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังอ่อนลง

รายละเอียดตามภาคต่างๆ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่
โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน กับจะมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 10 % ของพื้นที่
จากนั้นในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม จะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดหลาย
พื้นที่ในบางช่วง กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดและเกิดน้ าค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วง
ส่วนในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ จะมีอากาศ
ร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า

ข้อควรระวัง

1. ในช่วงเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วงจะมีน้ า
ทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ าท่วมและน้ าล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่
2. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้ว
อาจทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น) และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่าน
อ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลาย
พื้นที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก าลังแรงและมีคลื่นจัด ความสูงของคลื่น 2 – 4 เมตร จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
3. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยหรือยอดภูอาจเกิดน้ าค้างแข็งขึ้นได้ และมักมีหมอกหนาเกิดขึ้นใน
หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
ยวดยานพาหนะไว้ด้วย
4. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนม่าผ่านประเทศไทย
ตอนบนซึ่งจะท าให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นท

– เกณฑ์อุณหภูมิต่่าสุดในช่วงฤดูหนาว
อากาศเย็น หมายถึง 16.0 – 22.9 องศา
อากาศหนาว “ 8.0 – 15.9 องศา
อากาศหนาวจัด “ ต่่ากว่า 8.0 องศา
– การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจ่าลองภูมิอากาศ
– การคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2559
– สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดูได้ที่โทร.02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827
– ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดูได้ที่ www.tmd.go.th หรือ www.climate.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ ส่านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กันยายน 2559

ที่มา www.tmd.go.th/seasonal_forecast.php

ใส่ความเห็น