น่าทึ่งมาก !!! ปลูกมะนาวในโอ่ง ให้ลูกดกตลอดทั้งปี ปลูกกินก็ได้ ปลูกขายก็รวย

น่าทึ่งมาก !!! ปลูกมะนาวในโอ่ง ให้ลูกดกตลอดทั้งปี ปลูกกินก็ได้ ปลูกขายก็รวย

มะนาวเป็นไม้ผลที่อยูคูครัวไทยมาช้านานแล้ว มะนาวถูกนํามาใช้ในการเป็นเครื่องปรุงอาหารที่มีรสชาติ เปรี้ยวหอม สามารถนํามาประกอบอาหารได้หลายชนิดมะนาวมีผลผลิตให้เราใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ชวงที่มีผลผลิตออกมามากอยูในชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นชวงมะนาวปี จะมีผลผลิตออกมามากและมีราคาถูกมาก แตชวงที่มะนาวขาดแคลนมาก คือชวงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปีมะนาวจะมีราคาแพง

 

 

ผลผลิตมีจํานวนน้อยในตลาด เพราะสาเหตุวามะนาวจะไมออกดอกติดผลในชวงต้นฤดูกาลผลิตในชวงที่มีฝนตกมากหรือในชวงฤดูฝน ซึ่งผลผลิตจะเก็บเกี่ยวในชวงฤดูแล้งนั้น เป็นสาเหตุใหญทําให้มะนาวมีราคาแพง ความต้องการของตลาดสูงมาก จึงเป็นแนวคิดที่จะทําการผลิตมะนาวนอกฤดูให้มีผลผลิตในชวงฤดูแล้ง โดยเฉพาะการปลูกมะนาวในโอง เพื่อการบังคับให้ออกดอกติดผลได้ดีในชวงฤดูฝนและเก็บผลผลิตในฤดูแล้ง

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมะนาวนอกฤดูในโอง
1. กิ่งพันธุ์มะนาวขนาดความยาวประมาณ 1 เมตร
2. ดินปลูก อัตราสวนผสม ดินรวน : ใบไม้ผุ : ปุ๋ยคอก เทากับ
1 : 2 : 1
3. โองดินหรือโองมังกร

วิธีการปลูก
1. ผสมดินปลูกตามอัตราสวนผสม
2. นําโองดินหรือโองมังกรเจาะรูขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว บริเวณจากก้นโองขึ้นมา
ประมาณ 0.5-1 นิ้ว จํานวน 2-3 รู
3. นําดินที่ผสมแล้วใสในโองที่เตรียมไว้ประมาณ ¾ ของความจุของโอง
4. นํากิ่งพันธุ์มะนาวที่เตรียมไว้ปลูกลงในโองแล้วป้กหลักไม้เพื่อชวยพยุงกิ่งมะนาวไมให้โยก
หรือล้มได้
5. รดน้ําให้ความชื้นแล้วตั้งไว้กลางแจ้ง ดูแลรักษา ใสปุ้ยให้สม่ําเสมอ

การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู

1. เมื่อมะนาวที่ปลูกในโองมีความสมบูรณ์ ทรงพุมมีขนาดพอเหมาะ อายุหลังจากปลูก
ประมาณ 1 ปี
2. นําพลาสติกปิดปากโองรอบๆใต้ทรงพุม ป้องกันไมให้น้ําเข้าไปในโองได้
3. หยุดการให้น้ํา ปุ๋ยเคมี สารเคมีใดๆแกมะนาว ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
4. คอยสังเกตดูวามะนาวเริ่มมีอาการขาดน้ํา ใบเริ่มเหี่ยวเฉา ใบมีลักษณะซีดเหลืองอ่อนๆ แต่ไมถึงกับตาย
5. เปิดพลาสติกออก ให้น้ํา ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1-2 ช้อนแกง/ต้น
6. ให้ปุ๋ยเกร็ดทางใบเรงการติดดอก สูตร 10-40-20
7. ใช้ปุ๋ยหมักน้ําจากมูลสุกรอัตรา 1 สวน ตอ น้ํา 5 สวน ให้ทางดินรอบทรงพุม ชวยกระตุ้น
การออกใบออนและชอดอก
8. มะนาวจะเริ่มแตกใบออนพร้อมชอดอก
9. ดูแลผลออนจนผลแกที่เก็บมาใช้ประโยชน์ได้

การดูแลรักษาและป้องกันกําจัดศัตรูพืช

1. ชวงการเจริญเติบโตมีการให้น้ําสม่ําเสมอ
2. ให้ปุ้ยเคมีสูตร 46-0-0 ชวงแรกของการ
เจริญเติบโต
3. ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพื่อการ
เจริญเติบโตของทรงพุม
4. ให้ปุ๋ยน้ําหมักจากมูลสุกร อัตรา 1 สวน ตอ น้ํา 5 สวน
5. ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมะนาว เชน แอนแทรคโนส แคงเกอร์ ใบแก้ว
หนอนชอนใบ

สนใจการปลูกและการดูแลรักษา ติดตอได้ที่
สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแก้ว โทร. 0-2599-1239
นายสังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน โทร. 08-5902-4900