สภากาชาดไทย รับสมัครงานจำนวนมาก กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที (รายละเอียด)

รู้แล้วรีบแชร์ต่อ!! สภากาชาดไทย รับสมัครงานจำนวนมาก กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที (รายละเอียด)

 

 

 

ประกาศสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย
เรื่องรับสมัครพยาบาลสภากาชาดไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
(ด้วยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ)

ตามโครงการการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในภาวะสงครามและภาวะฉุกเฉินในประเทศที่มีความขัดแย้งด้วยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและคณะกรรมการกาชาด ระหว่างประเทศ(TRC-ICRC Field Hospital Cooperation) มีความประสงค์จะรับสมัครพยาบาลสภากาชาดไทย หลายอัตราอัตราค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 70,000 บาทไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เป็นเวลา 6 เดือน

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการ
1) เพศชายและเพศหญิงไม่จํากัดอายุ
2) สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
3) ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ประจําสังกัดในหน่วยงานของสภากาชาดไทยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (การฟังการพูดการอ่านและการเขียน)
5) มีศักยภาพและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเช่นพยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลผู้วิกฤตพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินพยาบาลหัวหน้า/ประจําตึกผู้ป่วยเป็นต้น
6) สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความเครียดความกดดันต่างๆความหลากหลายและความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรมมีความยืดหยุ่นความเป็นผู้นําการทํางานเป็นทีมฯลฯ
7) ต้องได้รับอนุญาตจากผูเบังคับบัญชาให้มาสมัคร

การรับสมัครพยาบาลเข้าร่วมโครงการผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง www.redcross.or.th เมนู “ข่าว” ในหัวข้อข่าว “การรับสมัครงาน” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน2560-17 กรกฎาคม2560

 

ที่มา  เว็บข่าวทีนิวส์

ใส่ความเห็น