รถหายต้องผ่านต่อหรือไม่ ? เพิ่งรู้กระจ่างก็วันนี้แหล่ะ !! (รายละเอียด)

 

กรณีที่รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย โดยส่วนใหญ่ทางไฟแนนซ์จะทำสัญญาเช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อยังคงต้องรับผิดชำระค่าเช่าซื้อในรถคันดังกล่าวให้แก่ไฟแนนซ์ผู้ให้เช่าซื้อจนเสร็จสิ้น ดังนั้น ท่านจึงยังคงต้องผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อไป แต่ถ้าหากท่านได้ทำประกันภัยรถหายไว้กับบริษัทประกัน

ท่านในฐานะที่เป็นผู้เสียหาย เนื่องจากมีผู้ร้ายทำการลักรถจักรยานยนต์ของท่านอันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ท่านจึงมีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดมารับโทษต่อไป ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4),(7), มาตรา 28 และท่านย่อมสามารถนำหลักฐานการแจ้งความดังกล่าว มาเป็นหลักฐานในการเรียกร้องให้บริษัทประกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากรถสูญหายให้แก่ไฟแนนซ์ต่อไปตามสัญญาประกันภัย

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
(7) “คำร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ

มาตรา 28 บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
(1) พนักงานอัยการ
(2) ผู้เสียหาย