ป.ตรี ตกงาน เรียนจบสูงไม่ใช่ว่าจะดี ! ล่าสุด เดือน ก.พ. ว่างงาน เฉียด 5 แสนคน เด็กจบมหาวิทยาลัยครองแชมป์มากสุด !!

 

ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานตัวเลขการว่างงาน เดือน ก.พ.2561 มี 491,000 คน หรือ คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.3% โดยมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560…

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ ที่ได้ให้ข้อมูล จากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานตัวเลขการว่างงาน เดือน ก.พ.2561 มี 491,000 คน หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 1.3% โดยมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอัตราว่างงานในขณะนั้นอยู่ที่ 1.1% และเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 16,000 คน ซึ่งอัตราว่างงานเท่ากันคือ 1.3% เมื่อแยกผู้ว่างงานตามระดับการศึกษาพบว่า ในเดือน ก.พ.2561 ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี 177,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 115,000 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 103,000 คน ประถมศึกษา 73,000 คน และต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 19,000 คน

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 52,000 คน อุดมศึกษา เพิ่มขึ้น 26,000 คน และต่ำกว่าประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 1,000 คน ขณะที่เมื่อแยกประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงาน 491,000 คน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 235,000 คน หรือ 47.9% ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 256,000 คน คิดเป็น 52.1% โดยเป็นผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรม 241,000 คน ประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 137,000 คน และภาคการผลิต 104,000 คน ส่วนผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมี 15,000 คน

ทั้งนี้ ในเดือน ก.พ.2561 มีผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน 38.42 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 491,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 329,000 คน เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 80,000 คน จากจำนวน 37.68 ล้านคน ลดเหลือ 37.60 ล้านคน

แบบนี้ น้อง ๆ ที่เรียนกำลังเรียน หรือ จบ ระดับ ป.ตรี จาก มหาลัยต่าง ๆ คงต้องคิดหนัก ว่า สาขาที่เราเรียนนั้น ตอบรับกับความต้องการของนายจ้าง หรือไม่ ทั้งนี้  หากเป็นไปได้ แอดมิน คิดว่า เรียน ระดับ ปวช. ปวส. หรือสายอาชีพต่าง ๆ ก็ดี นะ เรียนสายอาชีพแล้วรับรอง แล้ว มีงานทำแน่นอน

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thairath.co.th/content/1236441