ครม. อนุมัติเงินเยียวยา แจก 5,000 ใน 5 กลุ่ม ใครมีสิทธิ์บ้าง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 27 โดยมาตรการเร่งด่วน กรอบวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จะช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา

แรงงานและคนทำงานที่อยู่ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยการช่วยเหลือจะครอบคลุม 9 สาขา ประกอบด้วย

– กิจการก่อสร้าง

– กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

– กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

– กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

– สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

– สาขาขายส่งและการขายปลีก

– สาขาการซ่อมยานยนต์

– สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

– สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ข่าวน่าสนใจ

 

5 กลุ่ม ที่ได้รับเงิน 5,000 บาท มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สัญชาติไทย

– ลูกจ้าง ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

– นายจ้าง จะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

กลุ่มที่ 2  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย

– ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33, 39 และ 40 สัญชาติไทย

– ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท

กลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

– ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

– ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ

– ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

ครม. อนุมัติเงินเยียวยา 5,000 กลุ่ม ประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40-อาชีพอิสระ

ใส่ความเห็น