วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน “กรณีว่างงาน” แบบออนไลน์ สำหรับ ลูกจ้าง–พนักงาน

วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน “กรณีว่างงาน” แบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน “กรณีว่างงาน” แบบออนไลน์

 

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

** ได้ที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

“สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว”

 

วิธีขึ้นทะเบียน และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานออนไลน์

1.เข้าไปที่เว็บ https://empui.doe.go.th/auth/index

2.คลิกที่ปุ่ม  ลงทะเบียนเข้าใช้งาน สีส้ม

 

3.อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือก ยอมรับแล้วเข้าใช้งาน

 

 

 

4.กรอกข้อมูลตามรูป และกด ตรวจสอบข้อมูล

 

 

5.กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบพร้อมอัพไฟล์รูปชุดสุภาพ

6.กด ลงทะเบียน

 

 

ขั้นตอนเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

การรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

 

 

ลืมรหัสผ่าน

 

หรือ

ผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถยื่นเอกสาร เพื่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • แบบฟอร์ม สปส 2-01/7
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ใส่ความเห็น