ออมสิน ให้กู้ยืม “สินเชื่อออมสุขใจ” 2 แสนบาท อนุมัติง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

“สินเชื่อออมสุขใจ” ออมสิน ให้กู้ยืม 2 แสนบาท

 

ธนาคารออมสิน “สินเชื่อออมสุขใจ” ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตามนโยบายรัฐ ไม่ต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อย โดยสินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 เป็นสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินสูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการประกอบอาชีพ เราไปดูรายละเอียดกันเลย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

1. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

✔️ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่u อาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
✔️ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
✔️ เป็นผู้ที่ยังไม่ด้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิu 60 ปี กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3. เป็uผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้

4. มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิu

 

จำนวนวงเงินให้กู้ยืม

1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืน

2. ให้กู้ได้ไม่เกิu 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่uกู้แต่ไม่เกิu รายละ 200,000 บาท ดังนี้

✔️ ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัu วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท
✔️ ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็uระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท
✔️ฝากเป็นรายเดือน เป็uระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือu วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

 

สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน

 

อัตราดอกเบี้ย

✔️ อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงิuกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 

ระยะเวลาการชำระคืน

✔️ ไม่เกิu 8 ปี ( 96 งวด )

 

วิธีการคำนวณชำระคืน

✔️ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือu
✔️ การคำuวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

หลักประกันเงินกู้

✔️ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ แอดมินแนะนำสินเชื่อตัวนี้เลย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา โทร 1115

ใส่ความเห็น