กรุงไทย ให้ สินเชื่อเอนกประสงค์ 50,000 ผ่อนเพียง 1,324 ต่อเดือน ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชี ธ.กรุงไทย

สินเชื่อเอนกประสงค์ ของ ธนาคารกรุงไทย 50,000 ผ่อนเพียง 1,324 ต่อเดือน

สินเชื่อเอนกประสงค์ธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทย ให้กู้ 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,324 บาท ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องมีบัญชี ธ.กรุงไทยก็สมัครได้

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้ ทางธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

 

 

จุดที่น่าสนใ จของสินเ ชื่อ Smart Money

ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
ไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
กู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

วงเงินกู้ที่ขอได้

 • เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น
 • เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท
 2. ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ต้องไม่มีประวัติเสียห ายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

 • สินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้
 • ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จ าก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัต ราดอกเบี้ ย 20% ต่อปี
 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตั วประชาช น
 2. สำเนาทะเบีย นบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน
 6. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 7. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วิธีชำระเงินกู้

 1. ชำระโดยไปที่สาขาธนาคารโดยตรง
 2. ชำระผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือ Internet Banking
 3. ชำระผ่าน ตู้ ATM

 

หมายเหตุ : ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นข อสินเชื่อ

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

ใส่ความเห็น