สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก ออมสิน พ่อค้าแม่ค้า ร้านขายของชำกู้ได้ กับธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ ออมสิน

 

ธนาคารออมสิน เป็น ธนาคารของรัฐบาล มีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีเงินออมรายย่อย ออกพันธบัตร สลากออมสิน รับฝากเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ปล่อยเงินกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยในวงเงินต่ำ และหนึ่งในสินเชื่อที่ให้บริการคือ สินเชื่อประชาชนสุขใจ โดย ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

กำหนดวงเงินกู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกันตามระเบียบของธนาคาร

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน) ด้านค่าทวงหนี้ตามระเบียบของธนาคาร มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดตามระเบียบของธนาคาร

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

– มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร

– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

เอกสารทางด้านหลักประกัน

ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
– ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญาวิธีการสมัครสามารถสมัคร

“สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ได้ที่ ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-299-8000 หรือ Call Center 1115

ใส่ความเห็น